سلام ، به بخش آزمون آنلاین آکادمی پویاروشان خوش آمدید.

مطمئنا پس از استفاده از مطالب گرامری یا پیکچ های ما مایل هستید که خودتان را آزمایش کنید . اگر اینطور هست پس این صفحه مخصوص شماست . 

آزمون ها به ترتیبی که در زیر میبینید دسته بندی شده است و برای سنجش توانایی های خود در هر زمینه میتوانید در آنها شرکت کنید . 

<script type=”text/javascript” src=”//downloads.mailchimp.com/js/signup-forms/popup/unique-methods/embed.js” data-dojo-config=”usePlainJson: true, isDebug: false”></script><script type=”text/javascript”>window.dojoRequire([“mojo/signup-forms/Loader”], function(L) { L.start({“baseUrl”:”mc.us16.list-manage.com”,”uuid”:”d2e6083f4d87635d7a02e8544″,”lid”:”4c5e7f2371″,”uniqueMethods”:true}) })</script>

5/5 ( 5 بازدید )