صفت ها در زبان انگلیسی مردم، مکان ها و چیزها را توصیف می کنند. از محتوی های صفحات زیر استفاده کنید تا بتوانید با استفاده از کاربرد صفات، زبان انگلیسی را دقیق تر بفهمید و بهتر توصیف کنید.

در مورد صفات در زبان انگلیسی یاد بگیرید

5/5 ( 1 بازدید )