همکاری با پویاروشان - دکرت عطایی


لهجه شما
AmericanBritish

______________________________________

مهارت های مورد نیاز ما :

Writing - مهارت نوشتار

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای

______________________________________

Speaking - توانایی گفتاری

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
______________________________________

listening - مهارت شنوایی

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
______________________________________

Reading - مهارت در خواندن

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
_____________________________________

آشنایی با متد های آموزش زبان

زیادمتوسطکم
_____________________________________

رزومه

5/5 ( 1 نظر )