صفت ها جنبه های اسم را توصیف می کنند. وقتی یک صفت یک اسم را توصیف می کند، ما می گوییم این “تغییر دادن” است.

صفت ها می توانند:

احساسات یا ویژگی ها را توصیف کنید:

 • He is a lonely man.
 • They are honest.

:ملیّت یا اصل و نصب

 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

بیشتر در مورد ویژگی های موردنظر توضیح دهید:

 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

درباره ی سن:

 • He’s a young man.
 • My coat is old.

درباره ی سایز و اندازه گیری:

 • John is a tall man.
 • This film is long.

درباره ی رنگ:

 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

از چه چیزی ساخته شده:

 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

درباره ی شکل:

 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

قضاوت و بیان ارزش:

 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد صفات در زبان انگلیسی هستید، اینجا کلیک کنید 

این نوع از شرطی مخلوط به موقعیتی غیرواقعی در گذشته و نتیجه احتمالی آن در حال اشاره دارد. این جملات موقعیتی را بازگو میکنند که هم در گذشته و هم در حال مخالف با واقعیت است. در این جملات شرطی مخلوط، در عبارت شرطی زمان گذشته و در عبارت اصلی زمان حال است.

ادامه ی مطلب

مصدر شکل پایه فعل است. در انگلیسی، وقتی از مصدر صحبت میکنیم، منظورمان مصدر حال است که معمول ترین است. هرچند که چهار شکل دیگر از مصدر هم وجود دارد: مصدر کامل، مصدر کامل استمراری، مصدر استمراری و مصدر مجهول.

ادامه ی مطلب

Down-to-earth

بدون هیچ تظاهر و توهمی، واقع بین

Example:

She’s a down-to-earth woman with no pretensions.

Other-worldly

مربوط به(بخشی از) واقعیت فراتر از جهان فیزیکی قابل مشاهده

Example:

A movie in which otherworldly beings live among us in a parallel universe.

On earth

استفاده شده برای تاکید بر تعجب، شوک، خشم و نفرت

Example:

How on earth am I supposed to read this entire book in one week?

No earthly reason

بدون هیچ دلیل قانع کننده ای

Example:

What earthly reason would they have for lying?

Think the world of

چیزی یا کسی را خیلی دوست داشتن

Example:

I thought the world of my father

He is on top of the world

انگار دنیارو بهش دادن

Example:

Cathy has been sitting on top of the world ever since she got that big promotion at work.

Not the end of the world

هنوز دنیا تموم نشده (اونقدرها هم اوضاع بد نیست)

Example:

Losing your job is hard, but it’s not the end of the world.

Make your way in the world

موفق شدن، کامیاب شدن

Example:

I know that all my children can make their way in the world.

With the best will in the world

برای بیان این که حتی اگر شما چیزی را بسیار بخواهید و یا بسیار سخت تلاش کنید، باز هم امکان پذیر نخواهد بود

Example:

With the best will in the world, i can’t employ him in the shop unless I can trust him.

وقتی در زمان آینده حرف می زنیم، به هنگام اشاره به زمان دو حالت کلی پیش می آید:

A)  زمان مورد اشاره طول دارد، مثل:

2  hours, 3 days,  half an hour, …

2 ساعت، 3 روز، نیم ساعت

B) زمان مورد اشره یک زمان دقیق است و طول ندارد، مثل:

6 O’clock, half past five, the same time tomorrow

ادامه ی مطلب

آینده استمراری به اقدام یا رویدادی ناتمام اشاره می کند که زمانی پس از زمان حال در جریان خواهد بود. آینده استمراری برای موارد کاملا متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

آینده استمراری همچنین می تواند در جهت  طرح ریزی برنامه های خودمان در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

ادامه ی مطلب

جملات شرطی نوع اول به شرایطی ممکن و نتایج احتمالی آن اشاره دارد. این جملات بر اساس حقایق هستند، و برای ساخت جملاتی درباره جهان واقعی و موقعیتهای خاص به کار میروند. معمولا از این جمله‌ها برای اخطار دادن استفاده میکنیم. در جملات شرطی نوع اول، زمان حال یا آینده بوده و موقعیت واقعی است.

ادامه ی مطلب