به بخش بیان و سخرانی آموزش گرامر آکادمی پویاروشان خوش آمدید.

قطعا بار ها و بارها برایتان پیش آمده که در مکالمات خود از ” نقل قول”  و یا ” تعبیر صحبت عده ای ”  استفاده کرده اید . خب حالا اگر بخواهید در زبان انگلیسی هم از این الگو استفاده کنید چطور باید پیاده سازیش کنید ؟ در این صفحه که برای شما آماده کرده این میبینید که چطور میتوان نقل قول ها و خیلی دیگر از شیوه های سخنرانی را در مکالمه ها و صحبت های خود بگنجانید.

 

نحوه سخنرانی در زبان انگلیسی

ترتیب واژه 

ترتیب واژه ها به طور معمول در سوال های گزارشی مورد استفاده قرار میگرد به این صورت است که فاعل قبل از فعل قرار میگیرد و در ساختار جمله جایی برای “did ” و  “do” در نظر گرفته نشده و نیازی هم ندارد که از آنها استفاده کنید . برای بهتر متوجه شدن از مثال های زیر کمک بگیرید .

مثال ها 

Direct speech

سخن مستقیم

Indirect speech

سخن غیر مستقیم

“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.

 

YES / NO سوالات 

این نوع سوال با استفاده از عبارت “ask ” + ” if /whether ” + عبارت مورد نظر  گزارش می شود:

مثال ها 

Direct speech

سخن مستقیم

Indirect speech

سخن غیر مستقیم

“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have you got a computer?”He wanted to know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.
“Have you been to Bristol before?”She asked if I had been to Bristol before.

 

کلمات سوالی 

فرمول ساخت این نوع از سوالات به این شکل است : ‘ask’ (or another verb like ‘ask’) + question word + clause . این عبارات شامل یک سوال است که ترتیب کلمات آن به صورت نرمال است ( همانند آنچه که در ابتدای مطلب خواندید) و نیاز به کمی تغییرات در زمان ها دارد .

مثال ها

Direct speech

سخن مستقیم 

Indirect speech

سخن غیر مستقیم

“What is your name?” he asked me.He asked me what my name was.
“How old is your mother?”, he asked.He asked how old her mother was.
The policman said to the boy, “Where do you live?”The policeman asked the boy where he lived.
“What time does the train arrive?” she asked.She asked what time the train arrived.
“When can we have dinner?” she asked.She asked when they could have dinner.
Peter said to John, “Why are you so late?”Peter asked John why he was so late.

 

زمانی که ما قول ، نیت و یا امید کسی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقل و قول میکنیم ، باید از یک فعل مناسب که همراه با  “that” استفاده کنیم البته فراموش نکنید که از ” would ” هم استفاده نمایید .  حالا چرا از ” would ”  استفاده میکنیم ؟ علت این است که امید چیزیست که قرار است در آینده اتفاق بیافتد و یا نیت هدف کار کسی است که در آینده انجام می پذیرد . پس ما از would  استفاده میکنیم که یک آینده انتزاعی برای آن به وجود بیاوریم . البته شما میتوانید به جای این ساختار از یک مصدر با to  هم استفاده کنید . 

ادامه ی مطلب

زمانی که میخواهیم مطلبی را به صورت غیر مستقیم نقل و قول کنید و یا همانطور که میدانید مطلبی را گزارش دهید ناگزیر باید از افعال گزارشی استفاده کنید . حال هر کدام از کلمات گزارشی که شما استفاده میکنید دارای یک سری فعل است که همراه با آنها ظاهر میشود . در جداول زیر میتوانید این کلمات را در زبان انگلیسی ببینید و مشاهده کنید که هر کدام با چه فعلی میتواند همراه شود . 

ادامه ی مطلب

قید هایی که به ” ly- “ختم می شوند شما باید همراه با انها از  “most” و  ” more ” استفاده کنید . بدین صورت که برای قید های مقایسه ای از ” more ”  و برای قید های عالی از ” most ” استفاده می کنیم. برای مثال جرمی کلارکسون مجری محبوب تلوزیونی برای تاکید روی بی سر و صدا بودن یک اتومبیل مورد بحث از قید عالی استفاده می کند و میگوید : “that car is most quietly car have ever seen ”

ادامه ی مطلب