Prevent معمولا پیش از یک صفت مالکیت + اسم مصدر، یا پیش از مفعول + from + اسم مصدر استفاده میشود. همچنین هنگامی که فاعل لازم نیست Prevent میتواند بلافاصله پیش از اسم مصدر بیاید، و میتواند پیش از یک اسم به کار رود.

ادامه ی مطلب

Excuse، forgive و pardon میتوانند پیش از یک مفعول + اسم مصدر، یا for + یک مفعول + اسم مصدر بیایند (هر دو در انگلیسی گفتاری معمول هستند). این سه فعل همچنین میتوانند پیش از یک صفت مالکیت + اسم مصدر به کار روند، اما این صورت رسمی تر است و کمتر در انگلیسی گفتاری استفاده میشود. این مثالها با ستاره (*) مشخص شده‌اند. Excuse، forgive و pardon همچنین میتوانند پیش از اسمها به کار روند.

ادامه ی مطلب

Dread معمولا پیش از اسم مصدر یا یک صفت مالکیت + اسم مصدر به کار میرود. معمولترین استثنا زمانی است که dread هنگام استفاده با think پیش از مصدر می آید، در عبارت I dread to think. Dread همچنین میتواند پیش از یک اسم به کار برده شود.

ادامه ی مطلب