زمانی که ما قول ، نیت و یا امید کسی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقل و قول میکنیم ، باید از یک فعل مناسب که همراه با  “that” استفاده کنیم البته فراموش نکنید که از ” would ” هم استفاده نمایید .  حالا چرا از ” would ”  استفاده میکنیم ؟ علت این است که امید چیزیست که قرار است در آینده اتفاق بیافتد و یا نیت هدف کار کسی است که در آینده انجام می پذیرد . پس ما از would  استفاده میکنیم که یک آینده انتزاعی برای آن به وجود بیاوریم . البته شما میتوانید به جای این ساختار از یک مصدر با to  هم استفاده کنید . 

ادامه ی مطلب

زمانی که میخواهیم مطلبی را به صورت غیر مستقیم نقل و قول کنید و یا همانطور که میدانید مطلبی را گزارش دهید ناگزیر باید از افعال گزارشی استفاده کنید . حال هر کدام از کلمات گزارشی که شما استفاده میکنید دارای یک سری فعل است که همراه با آنها ظاهر میشود . در جداول زیر میتوانید این کلمات را در زبان انگلیسی ببینید و مشاهده کنید که هر کدام با چه فعلی میتواند همراه شود . 

ادامه ی مطلب

قید هایی که به ” ly- “ختم می شوند شما باید همراه با انها از  “most” و  ” more ” استفاده کنید . بدین صورت که برای قید های مقایسه ای از ” more ”  و برای قید های عالی از ” most ” استفاده می کنیم. برای مثال جرمی کلارکسون مجری محبوب تلوزیونی برای تاکید روی بی سر و صدا بودن یک اتومبیل مورد بحث از قید عالی استفاده می کند و میگوید : “that car is most quietly car have ever seen ”

ادامه ی مطلب

قید های نظرات و دیدگاه ها : قید ها و ساختار های گفتاری، قید محوری وجود دارند که به ما اطلاعات می دهند راجب نقطه نظر گوینده ایده میدهند. یا در مواردی راجب عمل یا در مواردی نظراتی را راجب عمل ارائه میدهند . این دسته از قید ها با دسته های دیگر متفاوتند، از این زاویه که آنها به ما نمی گویند که عمل چگونه اتفاق افتاده است. قید های اظهار نظر و عقیده کل عبارت را تغییر می دهند به جای یک فعل یا یک قید یا یک صفت . نمیتوان فرق با وضوحی برای قید های اظهار نظر و قید های عقیده در نظر گرفت به غیر از یک مورد، جایگاهی که در جمله میگیرند. خیلی از قید ها که میتوانند به عنوان قید های عقیده بکار بروند میتوانند به عنوان قید های اظهار نظر هم بکار بروند.

ادامه ی مطلب

قید های شدت به ما درباره میزان شدت یک چیز اطلاعات ارائه می کند. قید های شدت معمولا قبل از صفت ها، دیگر قید ها یا فعل ها قرار میگیرند و در معنای آنها تغییراتی ایجاد می کنند. گرچه استثنا هایی وجود دارد. کلمات “too”, “enough”, “very”, and “extremely نمونه هایی از این نوع قید هستند.

ادامه ی مطلب

قید یقین همان طور که از اسمش پیداست احساس شک و یا تردید ما را راجب یک موضوع یا یک عمل شرح میدهد. در یک عبارت قید یقین  قبل از فعل اصلی قرار میگیرد مگر آنکه فعل به صورت to be  باشد، که در این حالت قید یقین  بعد از آن نمایان میشود.

ادامه ی مطلب

قید های پرسشی ” why , where , how , when ” در ابتدای عبارات پرسشی قرار میگیرند. این سوالات را می توان با یک جمله یا عبارت پیش فرض پاسخ داد. بعد از یک قید پرسشی در یک سوال، شما باید جای فعل و فاعل را عوض کنید به صورتی که اول فعل باشد و بعد از آن فاعل.

ادامه ی مطلب