معنای بعضی افعال رایج ، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند ، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای ( افعال دو قسمتی)  می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از  افعال دو قسمتی را یادمی گیریم:

ادامه ی مطلب

معنای بعضی افعال رایج ، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند ، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای ( افعال دو قسمتی)  می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از  افعال دو قسمتی را یادمی گیریم:

ادامه ی مطلب

 ( آموزش کاربرد همه حروف اضافه ) between حرف اضافه را برای دو یا چند شیء یا انسان که به طور منفرد و مجزا مشاهده می کنیم به کار می بریم . ولی Among  را برای اشیا یا افرادی که به عنوان بخشی از یک گروه یا محموعه ی بزرگ محسوب می شوند استفاده می کنیم . Among فقط برای افراد یا اشیا بیشتر از سه تا به کار می رود : (آموزش جامع حروف اضافه)

ادامه ی مطلب