همکاری با پویاروشان - دکرت عطایی

______________________________________

مهارت های مورد نیاز ما :

adobe illustrator -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای

______________________________________
adobe premier -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
______________________________________

Wordpress -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
______________________________________
adobe Photoshop -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
_____________________________________

HTML & CSS -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
_____________________________________

رزومه

5/5 ( 1 بازدید )