آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان حال ساده

زمان حال ساده

زمان حال ساده یکی از چندین ساختار زمان حال در انگلیسی است. زمان حال ساده برای توضیح عادت ها، موقعیت های ثابت، حقایق کلی و قرار و مدار های ثابت به کار می رود. ساختن زمان حال ساده آسان است.

 • – تنها ساختار اصلی فعل را به کار ببرید:   

(I take, you take, we take, they take)

 • – سوم شخص مفرد در پایان یک –s میگیرد:

(he takes, she takes)

زمان حال ساده در موارد زیر به کار می رود:

برای بیان عادات ، حقایق کلی، امور تکرار شده یا موقعیت های ثابت ، احساسات و آرزوها :

 • I smoke (habit); 
 • I work in London (unchanging situation); 
 • London is a large city (general truth)

برای دستورالعمل دادن یا نشان دادن مسیر:

You walk for two hundred meters, then you turn left.

برای بیان برنامه های ثابت، حال یا آینده:

Your exam starts at 09.00

برای بیان زمان آینده پس از برخی از حروف ربط : after, when, before, as soon as, until

He’ll give it to you when you come next Saturday.

نکته: حواستان باشد که زمان حال ساده برای بیان اموری که در حال حاضر در حال انجام است به کار نمیرود.

 

مثال ها :

For habits:

(برای بیان عادات)

He drinks tea at breakfast.

She only eats fish.

They watch television regularly.

For fixed arrangements:

(برای برنامه های ثابت)

His mother arrives tomorrow.

Our holiday starts on the 26th March.

For repeated actions or events:

(برای اقدامات یا رویدادهای مکرر)

We catch the bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season.

They drive to Monaco every summer.

For instructions or directions:

(برای دستور العمل ها یا ادرس دادن)

Open the packet and pour the contents into hot water.

You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford..

For general truths: 

(حقایق کلی)

Water freezes at zero degrees.

The Earth revolves around the Sun.

Her mother is Peruvian.

With future constructions:

(با ساختار های اینده)

She’ll see you before she leaves.

We’ll give it to her when she arrives.

 

ساختن زمان حال ساده (با مصدر to think) :

Affirmative (اخباری)

Interrogative (سوالی)

Negative (منفی)

I think

Do I think?

I do not think

You think

Do you think?

You do not think

He thinks

Does he think?

He does not think

She thinks

Does she think?

She does not think

It thinks

Does it think?

It does not think

We think

Do we think?

We do not think.

They think

Do they think?

They do not think.

 

نکات حال ساده، سوم شخص مفرد:

 • در سوم شخص مفرد آخر فعل همیشه –s میگیرد.

he wants, she needs, he gives, she thinks

 • در جملات منفی و پرسشی از Does + مصدر فعل استفاده میشود.
 • He wants ice cream. 
 • Does he want strawberry?
 • He does not want vanilla.
 • افعالی که با –y ختم میشوند: سوم شخص این –y را به –ies تغییر میدهد:

fly –> flies, cry –> cries

استثنا: اگر یک حرف صدادار قبل از –y باشد، به شکل زیر صرف کنید:

 

play –> plays, pray –> prays

 • به افعالی که با –ss, -x, -sh, -ch ختم میشوند –es اضافه کنید.

he passes, she catches, he fixes, it pushes

مثال ها :

 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان حال ساده

 اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان حال هستید، کلیک کنید.

5/5 ( 5 نظر )

✍️دیدگاه های نوشته شده بروی صفحه “زمان حال ساده

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *