آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده

تعریف زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای صحبت درباره ی یک عمل که به طور کامل در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده است،  استفاده میشود. زمان گذشته ساده شکل ابتدایی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان این عمل میتواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان آن مهم نیست(do , did ).

 

مثال ها

 • John Cabot sailed to America in 1498.
 • My father died last year.
 • He lived in Fiji in 1976.
 • We crossed the Channel yesterday.

 

همیشه زمانی از گذشته ساده استفاده کنید که زمان رویداد یا واقعه، یا عمل مشخص باشد، و می توان گفت که این زمان مرتبط است با عبارات خواص زمان گذشته.

 • Frequency (تناوب و تکرار)often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime.
  I often brought my lunch to school.
 • A definite point in time (یک نقطه ی مشخصی در زمان)last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week.
  Yesterday, I arrived in Geneva.
  She finished her work at seven o’clock.
  went to the theater last night.
 • An indefinite point in time (یک نقطه ی نا مشخص در زمان)the other day, ages ago, a long time ago.
  People lived in caves a long time ago.

  She played the piano when she was a child.

نکته: لغت ago روشی خوب برای بیان فاصله به گذشته است. منظور از فاصله به گذشته را می توان در مثال ‘من ۱۰ سال پیش ازدواج کردم’، به خوبی درک کرد; وقتی میگوییم که ۱۰ سال پیش ازدواج کردم، شما دارید به فاصله به گذشته اشاره میکنید. این کلمه می تواند بعد از یک دوره زمانی به کار رود:

 a week ago, three years ago, a minute ago.

ساختن زمان گذشته ساده

الگوهای زمان گذشته ساده برای افعال با قاعده

 

(اخباری ) Affirmative
verb (فعل) + ed+     (فاعل) Subject
skipped. I
(منفی) Negative
+ infinitive without to (to مصدر بدون) did not+ (فاعل) Subject
go. didn’t  They
(سوالی) Interrogative
+ infinitive without to (to مصدر بدون)  (فاعل) subject+  Did
arrive? she Did
(سوالی منفی) Interrogative Negative
+ infinitive without to (to مصدر بدون )   (فاعل)  subject+ Did not
play? you Didn’t
 
TO WALK
Affirmative (اخباری) Negative (منفی) Interrogative (سوالی)
I walked I didn’t walk Did I walk?
You walked You didn’t walk Did you walk?
He walked He didn’t walk Did he walk?
We walked We didn’t walk Did we walk?
They walked They didn’t walk Did they walk?

 

زمان گذشته ساده TO BE, TO HAVE, TO DO

 

Subject (فاعل) Verb (فعل)
  Be Have Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

 

نکات جملات خبری، منفی و سوالی

خبری

جملات خبری زمان گذشته ساده آسان است.

 • was in Japan last year
 • She had a headache yesterday.
 • We did our homework last night.

جملات منفی و سوالی

برای جملات منفی و سوالی شکل گذشته ساده  do به عنوان یک فعل اصلی، از فعل کمکی do  استفاده کنید:

مثال :

We didn’t do our homework last night.

شکل منفی have در گذشته ساده معمولا با استفاده از فعل کمکی  do  ساخته میشود اما گاهی تنها با اضافه کردن not به آن میتوان آنرا منفی کرد.

شکل سوالی have در گذشته ساده با استفاده از فعل کمکی do ساخته میشود.

 

مثال ها

 • They weren’t in Rio last summer.
 • We didn’t have any money.
 • We didn’t have time to visit the Eiffel Tower.
 • We didn’t do our exercises this morning.
 • Were they in Iceland last January?
 • Did you have a bicycle when you were young?
 • Did you do much climbing in Switzerland?

 

نکته: برای شکل منفی و سوالی  تمامی فعل ها در گذشته ساده همیشه از فعل کمکی did استفاده میکنیم.

 

گذشته ساده، افعال بی قاعده

بعضی افعال در گذشته ساده بی قاعده هستند. در اینجا بعضی از رایج ترین آنها را آورده ایم.

TO GO

 • He went to a club last night.
 • Did he go to the cinema last night?
 • He didn’t go to bed early last night.

TO GIVE

 • We gave her a doll for her birthday.
 • They didn’t give John their new address.
 • Did Barry give you my passport?

TO COME

 • My parents came to visit me last July.
 • We didn’t come because it was raining.
 • Did he come to your party last week?

 

   اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان گذشته هستید، کلیک کنیداکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

5/5 ( 1 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *