آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - حال کامل

حال کامل

زمان حال کامل برای ایجاد ارتباط بین حال و گذشته به کار میرود، و به قولی دیگر پلی است بین گذشته و حال. زمان انجام گیری فعل قبل از زمان حال است و قطعا نا مشخص، و ما اغلب به نتیجه بیشتر از عمل اهمیت میدهیم.

اخطار:  ممکن است یک شکل فعلی مشابه در زبان فارسی وجود داشته باشد، اما معنی آن احتمالا یکسان نیست.

در زبان فارسی، شکل ساختاری این زمان با استفاده از فعل کمکی ‘استن’ و صفت مفعولی درست میشود. به شکل ۱ توجه کنید:

زمان حال کامل برای توصیف موارد زیر به کار میرود:

 • عمل یا موقعیتی که در گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است (به عنوان مثال من ۱۰ سال در تهران زندگی کرده ام و الان هم در تهران زندگی می کنم).

 I have lived in Bristol since 1984 (= and I still do.)

برای درک عمیق تر این کاربرد به محور زمانی زیر توجه کنید:

گرامر زبان انگلیسی - زمان حال کامل -دکتر عطایی اکادمی پویاروشان

گرامر زبان انگلیسی – زمان حال کامل

 • اشاره کردن به عمل انجام شده در یک حلقه ی زمانی (هفته، روز، ماه، سال) تمام نشده (به عنوان مثال من این هفته ۵ بار به باشگاه رفته ام):

 She has been to the cinema twice this week (= and the week isn’t over yet.)

 • یک عمل تکراری در یک زمانی نامشخص بین گذشته و حال (به عنوان مثال ما بارها به پرتغال رفته ایم):

We have visited Portugal several times.

 • عملی که در زمان گذشته نزدیک کامل شده است و توسط Just بیان میشود (معادل ‘تازه‘ در فارسی):

 I have just finished my work (تازه کارمو تمام کرده ام)

 • زمانی که در بیان، عمل مهم نیست و نتیجه بیشتر حائز اهمیت است. گیچ شدید؟ به این مثال دقت کنید; ایا تا به حال فیلم ‘بر باد رفته’ را دیدی؟ خوب ایا برای گوینده مهم است که این عمل در چه زمانی انجام شده؟ ایا برای گوینده مهم است که این عمل چگونه انجام شده ؟ خیر! برای گوینده نتیجه عمل مهم است. یعنی مهم است که ایا شما این فیلم رو دیده اید یا خیر!

He has read ‘War and Peace’. (= the result of his reading is important)

 

نکته: در مواردی که زمان عمل در گذشته مشخص است، ما از گذشته ی ساده استفاده می کنیم. 

 

 برای درک عمیق تفاوت کاربرد زمان گذشته و زمان کامل و تفکیک صحیح این دو زمان کلیک کنید.

 

مثال های زمان حال کامل

 • اموری که در گذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته است:

 

 • They haven’t lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?

 

 • واشاره کردن به عمل انجام شده در یک حلقه ی زمانی (هفته، روز، ماه، سال) تمام نشده:

 

 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven’t seen her today.

 

 • یک عمل تکراری در یک زمانی نامشخص بین گذشته و حال:

 

 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.

 

 • اموری که در گذشته بسیار نزدیک اتفاق افتاده است  (+JUST):

 

 • Have you just finished work?
 • have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?

 

 • وقتی که عمل اهمیتی ندارد و یا معلوم نیست:

 

 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen‘ Gone with the Wind’?
 • She’s studied Japanese, Russian, and English.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

برای مطالعه راجع به زمان حال کامل با قیدهای Ever, Never, Already , و Yet کلیک کنید.

برای مطالعه راجع به زمان حال و حرف های اضافه Since و For کلیک کنید.

 

ساختن زمان حال کامل

زمان حال کامل هر فعلی از دو عنصر تشکیل شده است: فعل کمکی to have + شکل سوم فعل . شکل سوم یک فعل با قاعده فعل اصلی + ed است. 

برای مثال:  played, arrived, looked.

 

 

برای مطالعه راجب اشکال مختلف افعال کلیک کنید. 

 

 

Affirmative (اخباری)
Subject (فاعل) has/have past participle (صفت مفعولِی)
She has visited.
Negative (منفی)
Subject has/have + not past participle
She has not (hasn’t) visited.
Interrogative (سوالی)
has/have subject past participle
Has she visited?
Negative Interrogative (سوالی منفی)
has/have + not subject past participle
Hasn’t she visited?

 

TO WALK, PRESENT PERFECT
Affirmative (اخباری) Negative (منفی) Interrogative (سوالی)
I have walked I haven’t walked Have I walked?
You have walked You haven’t walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn’t walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven’t walked Have we walked?
You have walked You haven’t walked Have you walked?
They have walked They haven’t walked Have they walked?

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان کامل ) هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 3 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *