آکادمی_پویلروشان_دکترعطایی_اموزش زبان

تفاوت Ever, Never, Already, Yet

طریقه استفاده از قید Already

یکی از قید هایی که با زمان حال کامل بسیار دیده می شود، “already” است. “already” نیز همچون “just” بین فعل کمکی و صفت مفعولی فعل اصلی قرار می گیرد:

I have already done it.

این قید ۳ معنی دارد:

A) “قبلاً” (در معنی قبل از حالا) و یا “قبلش” (در معنی قبل از زمانی خاص در گذشته).

I’ve already eaten.

من قبلاً غذا خورده ام.

We got there early but mike had already left.

ما زود به آنجا رسیدیم ولی قبلش مایک رفته بود.

“already” در این معنی فقط با زمان “حال کامل” بکار می رود.

 B)”تا به حال” یا “تا حالا”

در اینجا باید توجه داشت که وقتی می گوییم “تا به حال” بلافاصله این سوال به ذهن می آید که “از کی تا به حال؟”: در پاسخ باید گفت که “already” به معنی “از زمان خاص تا بحال” است و نه “از اول زندگی تا به حال” که این دومی در انگلیسی معادل “ever” خواهد بود.

We have already seen a lot of new places.

ما تا به حال (مثلاً از اول تور تا به حال) جاهای جدید زیادی دیده ایم.

He has already talked to me several times in this regard.

او تا به حال چندین بار در این رابطه با من حرف زده است.

نکته دیگری که در رابطه با این معنی “already” باید به خاطر داشت این است که: “already” در معنی “تا به حال” در جملات سوالی و منفی ظاهر نمی شود و به جای آن در جملات سوالی از معادلهایی چون:

Now/ till now/ until now/ up to now/ so far

طریقه استفاده از قید Yet

و در جملات منفی از “yet” استفاده می شود:

We haven’t been to Paris, yet.

ما تا به حال (مثلاً از اول تور تا به حال) به پاریس نرفته ایم.

[در زبان انگلیسی این کعنی “تا به حال” در جملات منفی در شکل “هنوز” بروز می کند: یعنی می توانیم جمله بالا را اینگونه ترجمه کنیم:

ما هنوز به پاریس نرفته ایم.]

How many countries have you been to so far?

تا به حال (مثلاً از اول تور به حال) به چند کشور رفته اید؟

How many photos have you taken so far?

تا بحال چند تا عکس گرفته اید؟

نکته دیگری که باید در رابطه با این معنی “already” به خاطر داشت و نکته ای بسیار ظریف و مهم است، اینست که قبلاً گفته شد، “alreadyبه معنی “تا به حال” فقط در جمله های مثبت خبری بکار می رود و معادل این معنی در جمله های منفی “yet” و در جمله های سوالی “so far” یا now  یا … می باشد؛ اما نکته اساسی در تشخیص جمله های منفی است: در زبان شناسی، جمله منفی تنها جمله ای نیست که فعل آن منفی باشد، بلکه اگر ندانیم فعل جمله انجام شده یا نه، هم، جمله ما جمله ای منفی خواهد بود. مثلاً در جمله:

آیا تا به حال (از اول تور تا به حال) پاریس رفته اید؟ که یک جمله سوالی است، با توجه به اینکه نمی دانیم فعل جمله یعنی “رفتن به پاریس” انجام شده یا نه، این جمله هم منفی است: و لذا معادل انگلیسی آن خواهد بود:

Have you been to paris yet?

و استفاده از “so far” یا “Now” یا “up to now” یا “till now” به معنی “تا به حال” در جمله بالا که یک جمله منفی است، نادرست خواهد بود: اینها در معنی “تا به حال” در جمله های سوالی مثبت، یعنی وقتی می دانیم فعل انجام گرفته، بکار می روند. مثل:

How many capital cities have you been to so far?

تا به حال (از اول تور تا به حال) به چند پایتخت رفته اید؟

در این جمله، می دانیم فرد به پایتختهایی رفته، و رفتن او مورد سوال نیست، بلکه اینکه چند بار این عمل را تکرار کرده مورد سوال است، برای همین است که این جمله یک جمله مثبت تلقی می شود و استفاده از “so far” یا معادلهایش در آن درست است.

طریقه استفاده از قید Ever, Never

نکته دیگر درباره “already” در معنی “تا بحال”، همانطور که قبلاً ذکر شده اینست که وقتی می گوییم “تا به حال” منظورمان “از کی تا به حال” است: اگر منظورمان “از اول زندگی تا به حال” است معادل آن “ever” و در حالت منفی “never” است؛ اما اگر منظورمان “از اول زندگی تا به حال” است معادل آن “ever” و در حالت منفی “never” است: اما اگر منظورمان “از زمانی خاص تا به حال” است، مثل “از اول تور تا به حال”، “از اول هفته تا به حال” و نظایر اینها، معادل آن “already” در جملات خبری مثبت، “yet” در جملات منفی و سوالی منفی، و “so far”، “now”، “up to now”، “till now” و “untilnow” در جملات سوالی مثبت است.

How many countries have you ever been to?

تا به حال (در زندگیت) به چند کشور رفته ای؟

How many countreis have ou been to so far?

تا به حال (در این تور) به چند کشور رفته ای؟

و البته باید توجه داشت که “ever”، “never” و “already” بین فعل کمکی و صفت مفعولی فعل اصلی قرار می گیرند، ولی “yet”، “so far”، “till now” و “up to now” در انتهای جمله.

معنی سومی که “already” می تواند داشته باشد. “الان”، “هم الان”، “همین الان هم” و “اینک” و “هم اینک” است. این معنی برای تاکید بر اینکه وضعیت یا مشکلی همچنان پابرجاست، بکار می رود.

I’m late already.

من همین الان هم تاخیر دارم.

There are far too many people there already. We can’t take any more.

همین الان هم خیلی بیش از اندازه آدم اونجاست. بیش از این نمی تونیم بگیریم.

What’s the time?

ساعت چنده؟

It’s 3.

سه.

۳? Already?

سه؟ الان؟

توجه داشته باشید که “” در این معنی با هر زمانی قابل استفاده است و اختصاص به زمان “حال کامل” ندارد.

0/5 ( 0 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *