آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - گذشته کامل

گذشته کامل

عملکرد های گذشته کامل

گذشته کامل برای بیان دو رویداد که در گذشته اتفاق افتاده است، به کار می رود. زمان گذشته کامل برای این استفاده میشود تا مشخص کند یک اتفاق قبل از اتفاقی دیگر در گذشته رخ داده است. مهم نیست که کدام اتفاق اول گفته شود اما این زمان مشخص میکند، که کدامیک از این اتفاق ها اول صورت گرفته است(have , had ).

در این مثال ها رویداد A  رویدادی است که اول رخ داده و رویداد B رویدادی است که بعد از آن رخ داده است.

Event B ( B رویداد )Event A ( A رویداد )
Event_B.1Event_A.1 
When I arrived in the office.

John had gone out

Event_B.2Event_A.2
Before the computer crashed.

had saved my document

Event_B.3Event_A.3
When they arrivedwe had already started cooking.
Event_B.4Event_A.4
He was very tiredBecause he hadn’t slept well.

 

برای درک بهتر زمان گذشته کامل به عکس زیر توجه کنید.

زمان گذشته کامل

گرامر زبان انگلیسی – زمان کذشته کامل

ساختن گذشته کامل

زمان گذشته کامل در انگلیسی از دو بخش تشکیل شده است. حالت گذشته فعل to have + شکل سوم فعل

 

Affirmative (اخباری)

 Subject(فاعل)+had past participle (صفت مفعولی)
Shehadgiven

Negative (منفی)

Subject+had not past participle   
Shehadn’tasked.

Interrogative (سوالی)

Subject+had past participle     
Hadtheyarrived?

Interrogative Negative (سوالی منفی)

Subjecthad past participle
Hadn’tyoufinished?

TO DECIDE , PAST PERFECT

Affirmative (اخباری)Negative (منفی) Interrogative (سوالی)  
I had decidedI hadn’t decidedHad I decided?
You had decidedYou hadn’t decidedHad you decided?
She had decidedShe hadn’t decidedHad she decided?
We had decidedWe hadn’t decidedHad we decided?
They had decidedThey hadn’t decidedHad they decided?

Affirmative

(اخباری)

I had decided

Negative

(منفی)

I hadn’t decided

 Interrogative

(سوالی)

Had I decided?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

You had decided

Negative

(منفی)

You hadn’t decided

 Interrogative

(سوالی)

Had you decided?

_________________________

Affirmative

(اخباری)

She had decided

Negative

(منفی)

She hadn’t decided

 Interrogative

(سوالی)

Had she decided?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

We had decided

Negative

(منفی)

We hadn’t decided

 Interrogative

(سوالی)

Had we decided?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

They had decided

Negative

(منفی)

They hadn’t decided

 Interrogative

(سوالی)

Had they decided?

 

گذشته کامل + just

قید Just با گذشته کامل استفاده میشود تا به اتفاقی اشاره کند که تنها کمی زودتر از اتفاق دیگر صورت گرفته است. برای مثال:

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • had just put the washing out when it started to rain.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 5 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *