آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی - آینده استمراری

آینده استمراری

 ساختار آینده استمراری

آینده استمراری از دو جزء تشکیل شده است: آینده ساده  فعل “to be” +  وجه وصفی معلوم ( پایه +ing)

 

Present participle

(وجه وصفی معلوم)

‘Simple future of the verb ‘to be

(آینده ساده فعل “to be”)

Subject

(فاعل)

watching will be You
staying will be I

 

TO STAY, FUTURE CONTINUOUS

Affirmative

(اخباری)

Negative

(منفی)

Interrogative

(سوالی)

Interrogative Negative

 (سوالی منفی)

I will be staying.

.من خواهم ماند

I won’t be staying.

 .من نخواهم ماند

Will I be staying?

آیا من خواهم ماند؟   

Won’t I be staying?

آیا من  نخواهم ماند؟ 

You will be staying.

     .شما خواهید ماند

You won’t be staying.

 .شما نخواهید ماند

Will you be staying?

آیا شما خواهید ماند؟   

Won’t you be staying?

آیا شما نخواهید ماند؟

He will be staying.

 .او خواهد ماند

He won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Will he be staying?

آیا او خواهد ماند؟      

Won’t he be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

She will be staying.

   .او خواهد ماند

She won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Will she be staying?

آیا او خواهد ماند؟

Won’t she be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

It will be staying.

.خواهد ماند  

It won’t be staying.

     .نخواهد ماند             

Will it be staying?

آیا خواهد ماند؟

Won’t it be staying?

آیا نخواهد ماند؟

   We will be staying.

 ما خواهیم ماند.

    We won’t be staying.

   ما نخواهیم ماند.

   Will we be staying?

  آیا ما خواهیم ماند؟        

Won’t we be staying? 

   آیا ما نخواهیم ماند؟              

  They will be staying.

   آنها خواهند ماند.

  They won’t be staying.

 آنها نخواهند ماند.

Will they be staying?

    آیا آنها خواهد ماند؟

Won’t they be staying?

 آیا آنها نخواهند ماند؟

Affirmative

(اخباری)

I will be staying.

.من خواهم ماند

Negative

(منفی)

I won’t be staying.

 .من نخواهم ماند

Interrogative

(سوالی)

Will I be staying?

آیا من خواهم ماند؟   

 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I be staying?

آیا من  نخواهم ماند؟ 

 

_____________________

Affirmative

(اخباری)

You will be staying.

     .شما خواهید ماند

Negative

(منفی)

You won’t be staying.

 .شما نخواهید ماند

Interrogative

(سوالی)

Will you be staying?

آیا شما خواهید ماند؟  

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t you be staying?

آیا شما نخواهید ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

He will be staying.

 .او خواهد ماند

Negative

(منفی)

He won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Interrogative

(سوالی)

Will he be staying?

آیا او خواهد ماند؟ 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t he be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

 

_____________________

Affirmative

(اخباری)

She will be staying.

   .او خواهد ماند

Negative

(منفی)

She won’t be staying.

.او نخواهد ماند

 

Interrogative

(سوالی)

Will she be staying?

آیا او خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t she be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

It will be staying.

.خواهد ماند

Negative

(منفی)

It won’t be staying.

     .نخواهد ماند   

Interrogative

(سوالی)

Will it be staying?

آیا خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t it be staying?

آیا نخواهد ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

 We will be staying.

 ما خواهیم ماند.

Negative

(منفی)

We won’t be staying.

   ما نخواهیم ماند.

Interrogative

(سوالی)

   Will we be staying?

  آیا ما خواهیم ماند؟ 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t we be staying? 

   آیا ما نخواهیم ماند؟     

_____________________

Affirmative

(اخباری)

They will be staying.

   آنها خواهند ماند.

 

Negative

(منفی)

They won’t be staying.

 آنها نخواهند ماند.

Interrogative

(سوالی)

Will they be staying?

    آیا آنها خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t they be staying?

 آیا آنها نخواهند ماند؟

 

کاربردها:

آینده استمراری به اقدام یا رویدادی ناتمام اشاره می کند که زمانی پس از زمان حال در جریان خواهد بود. آینده استمراری برای موارد کاملا متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 • آینده استمراری همچنین می تواند در جهت  طرح ریزی برنامه های خودمان در آینده مورد استفاده قرار بگیرد:

مثال:

 • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 • By Christmas I will be skiing like a pro.
 • Just think, next Monday you will be working in your new job.
 •  
 •  

 • آینده استمراری می تواند برای پیش بینی یا حدس در مورد رویدادهای آینده استفاده شود:
مثال:
 • He’ll be coming to the meeting, I expect.
 • I guess you’ll be feeling thirsty after working in the sun.
 • You’ll be missing the sunshine once you’re back in England.

 

 • در شکل پرسشی، آینده استمراری می تواند برای پرسش مودبانه درباره اطلاعاتی مربوط به آینده مورد استفاده قرار بگیرد:
مثال:
 • Will you be bringing your friend to the pub tonight?
 • Will Jim be coming with us?
 • Will she be going to the party tonight?
 • Will I be sleeping in this room?

 

 • آینده استمراری می تواند برای اشاره به رویدادهای متوالی مورد استفاده قرار گیرد که انتظار داریم در آینده رخ دهند:  
مثال:
 • I’ll be seeing Jim at the conference next week.
 • When he is in Australia he will be staying with friends.
 • I’ll be eating with Jane this evening so I can tell her.

 

 • هنگامی که آینده استمراری با ‘still‘ ترکیب می شود، به وقایعی اشاره دارد که در حال حاضر در حال وقوع است و ما انتظار داریم که تا زمانی در آینده نیز ادامه اشته باشد:
مثال:
 • In an hour I’ll still be ironing my clothes.
 • Tomorrow he’ll still be suffering from his cold.
 • Next year will she still be wearing a size six?
 • Won’t stock prices still be falling in the morning?
 • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان آینده هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 3 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *