آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - وجه مجهول

وجه مجهول

کارایی وجه مجهول

وجه مجهول توجه به کسی یا چیزی را نشان می دهد که عملی را تجربه می کند، نه کسی یا چیزی که عملی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، مهمترین چیز یا شخص، فاعل جمله می شود.

مثال:

 • The passive voice is used frequently. (= we are interested in the passive voice, not in who uses it.)
 • The house was built in 1654. (= we are interested in the house, not in who built it.)
 • The road is being repaired. (= we are interested in the road, not in the people who are doing the repairs.)

گاهی از وجه مجهول استفاده می کنیم چون نمیدانیم یا نمی خواهیم بیان کنیم که چه کسی عمل را انجام داده است.

مثال:

 • I noticed that a window had been left open
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

وجه مجهول معمولا در متون رسمی و اکادمیک استفاده می شود. تغییر به وجه معلوم، نوشته شما را واضح تر و خواندن آن را آسان تر می کند.

 Active (معلوم)

 Passive (مجهول)

 A few well-chosen words convey a great deal of meaning.

 A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words.

A mass of gases wrap around our planet.

Our planet is wrapped in a mass of gases.

The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Waste materials are disposed of in a variety of ways.

 

مطالعه بیشتر در مورد تبدیل جملات معلوم و مجهول

شکل گیری وجه مجهول

وجه مجهول در انگلیسی از دو جزء ساخته می شود:

شکل مناسب فعل to be + صفت مفعولی

Negative Interrogative

  (پرسشی منفی)

 Interrogative

(پرسشی)

Negative

(منفی)

 Affirmative

(اخباری)

Wasn’t the house built

in 1899?

 Was the house built

in 1899?

The house wasn’t built

in 1899.

The house was built in

۱۸۹۹٫

Weren’t these houses built in 1899?

Were these houses built

in 1899?

These houses weren’t built

in 1899.

These houses were built

in 1899.

Affirmative

(اخباری)

The house was built in

۱۸۹۹٫

Negative

(منفی)

The house wasn’t built

in 1899.

Interrogative

(سوالی)

Was the house built

in 1899?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Wasn’t the house built

in 1899?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

These houses were built

in 1899.

Negative

(منفی)

These houses weren’t built

in 1899.

Interrogative

(سوالی)

Were these houses built

in 1899?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 Weren’t these houses built in 1899?

وجه مجهول to clean

فاعل + to be (شکل مناسب) + صفت مفعولی + بقیه جمله

 

TO CLEAN, PASSIVE VOICE

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

+ past participle
(صفت مفعولی)

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

Subject 

(فاعل)

حال ساده

every day.

 cleaned

is

 The house

حال استمراری

at the moment.

is being

cleaned

 The house

گذشته ساده

 yesterday.

 cleaned

was

The house

گذشته استمراری

last week.

was being

cleaned

The house

حال کامل

since you left.

cleaned

has been

 The house
حال کامل استمراری

 before they arrived.

cleaned

had been

The house

آینده

next week.

cleaned

will be

The house

آینده استمراری

tomorrow.

cleaned

will be being

The house

حال شرطی

if they had visitors.

cleaned

would be

The house

گذشته شرطی

if it had been dirty.

cleaned

would have been

The house

مصدر

before we arrive.

cleaned

must be

The house

حال ساده

Subject 

(فاعل)

 The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

is

+ past participle
(صفت مفعولی)

 cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

every day.

حال استمراری

Subject 

(فاعل)

 The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

cleaned

+ past participle
(صفت مفعولی)

is being

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

at the moment.

گذشته ساده

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

was

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

 yesterday.

گذشته استمراری

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

cleaned

+ past participle
(صفت مفعولی)

was being

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

last week.

حال کامل

Subject 

(فاعل)

 The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

has been

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

since you left.

حال کامل استمراری

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

had been

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

 before they arrived.

آینده

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

will be

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

next week.

آینده استمراری

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

will be being

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

tomorrow.

حال شرطی

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

would be

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

if they had visitors.

گذشته شرطی

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

would have been

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

if it had been dirty.

مصدر

Subject 

(فاعل)

The house

+ to be (conjugated)
to be (شکل مناسب)

must be

+ past participle
(صفت مفعولی)

cleaned

+ Rest of the Sentence 

(بقیه جمله)

before we arrive.

 

وجه مجهول با مصدرها

مصدر وجه مجهول بعد از افعال ناقص و اکثر فعل هایی که معمولا همراه با مصدر می‌آیند، استفاده می شود.

مثال:

 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday./li>
 • You may be disappointed.

 

وجه مجهول با اسم مصدر

اسامی مصدر مجهول بعد از حروف اضافه و افعالی که معمولا به همراه اسم مصدر می‌آیند، استفاده می شوند.

مثال:

  • I remember being taught to drive.
  • The children are excited about being taken to the zoo.
  • The children are excited to be taken to the zoo.
  • Most film stars hate being interviewed.
  • Most film stars hate to be interviewed.
  • Poodles like to be pampered.
  • Poodles like being pampered.

 

استفاده از to be born

To be born یک شکل مجهول است و غالبا با زمان گذشته به کار میرود. هرچند در بعضی موارد، زمانهای حال یا آینده مناسب هستند.

مثال:

 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don’t know on exactly which day the baby will be born.

 

بعضی اوقات برای شکل گیری مجهول، به جای فعل to be از افعال to get و to have استفاده می شود. در صفحه‌ای دیگر به راه‌های جایگزین برای شکل گیری وجه مجهول می پردازیم.

 

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *