آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - مصدر

مصدر

شکل گیری مصدر

مصدر شکل پایه فعل است. در انگلیسی، وقتی از مصدر صحبت می کنیم، منظورمان مصدر حال است که معمول ترین است. هرچند که چهار شکل دیگر از مصدر هم وجود دارد: مصدر کامل، مصدر کامل استمراری، مصدر استمراری و مصدر مجهول.

مصدر حال به دو شکل است:

مصدر با to = to + پایه

مصدر بدون to = پایه

حالتی که شما در دیکشنری می بینید، حالت پایه مصدر حال است.

 

مصدر بدون to

مصدر با to

Sit

To sit

Eat

To eat

Have

To have

Remember

To remember

 

با گذاشتن not جلوی هر شکلی از مصدر، میتوانیم مصدر منفی بسازیم.

 

مثال:

 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I’d like you not to sing so loudly.
 • I’d rather not eat meat.
 • I might not come.

 

کارایی مصدر با to

مصدر با to در ساختارهای زیادی به کار برده میشود، و معمولا هدف یک چیز و یا نظر فردی درمورد چیزی را بیان میکند. مصدر با to همراه با افعال زیادی به کار میرود. این صفحه درباره افعال همراه با مصدرها را ببینید.

 

مصدر با to برای نشان دادن هدف یا نیت یک عمل

در این مورد معنای to همانند معنای in order to یا so as to است.

 

مثال:

 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.

 

مصدر با to به عنوان فاعل جمله

این کاربرد رسمی بوده و بیشتر در نوشتار معمول است تا گفتار.

 

مثال:

 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.

 

مصدر با to برای نشان دادن اینکه یک چیز برای چه مقصودی استفاده میشود و میتواند استفاده شود.

 

در این الگو مصدر با to به دنبال یک اسم یا ضمیر می‌آید.

 

مثال:

 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don’t have anything to wear.
 • Would you like something to drink?

 

مصدر با to بعد از صفتها

برای استفاده از مصدر با to همراه با صفت، یک الگوی معمول وجود دارد. عبارات به این صورت اند:

فاعل + to be + صفت + (for/of someone) + مصدر با to + (بقیه جمله)

 

rest of sentence

+بقیه جمله

to-infinitive

+مصدر با to

+(for/of someone)

adjective

صفت+

+To be

Subject

فاعل

 

to talk.

 

good

is

It

to me.

to talk

of you

good

is

It

 

to be patient.

 

important

is

It

with his little brother.

to be patient

for Jake

important

is

It

here.

to be

 

 happy

    am

  our couch.

   to destroy

 

  naughty

  is

    The dog

 

مصدر با to برای نظر دادن یا قضاوت کردن

الگو برای استفاده از مصدر با to هنگام نظر دادن یا قضاوت کردن درباره یک اسم به این صورت است:

فاعل + to be + عبارت اسمی + مصدر با to

 

 to-infinitive

+ مصدر با to

noun phrase

+ عبارت اسمی

+ to be

Subject

فاعل

to park.

a stupid place

was

It

to behave.

a dangerous way

is

That

to say.

a rude thing

was

What you said

to do.

the right thing

is

This

to buy.

the wrong kind of eggs

were

Those

to hire.

the best person

is

Jim

 

مصدر با to همراه با قیدها

مصدر با to معمولا با قیدهای too و enough به کار میرود، تا دلیل رضایت یا نارضایتی ما را بیان کند. الگو به این صورت است که too و enough چه با مصدر با to و چه بدون آن، قبل یا بعد از صفت، قید یا اسمی می‌آیند که به آن برمیگردند (یا مورد تغییر قرار می دهند). سپس بعد از آنها مصدر با to می‌آوریم تا توضیح دهیم که چرا کمیت زیاد، کافی یا ناکافی است. معمولا مصدر با to و هرچیزی که بعد آن بیاید، قابل حذف شدن است، جمله‌ای که باقی میماند از نظر دستوری درست است.

 

مثال:

 • There’s too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I’ve had enough food to eat.
 • She’s old enough to make up her own mind.
 • There isn’t enough snow to ski on.
 • You’re not old enough to have grand-children!

 

مصدر با to همراه با کلمات سوالی

افعال ask، decide، explain، forget، know، show، tell و understand میتوانند قبل از یک واژه سوالی مانند where، how، who و when بعلاوه مصدر با to بیایند.

 

مثال:

 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I’ve forgotten where to put this little screw.
 • I’m not sure I know who to call.

 

کارایی های مصدر بدون to

مصدر بدون to بعد از افعال کمکی

 

مثال:

 • She can’t speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.

 

مصدر بدون to بعد از افعال ادراکی

الگو برای افعال ادراکی به این صورت است: فعل + مفعول + مصدر بدون to

 

مثال:

 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.

 

مصدر بدون to بعد از افعال make و let

 

مثال:

 • Her parents let her stay out late.
 • Let’s go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don’t make me study that boring grammar book!

 

مصدر بدون to بعد از عبارت “had better”

 

مثال:

 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You’d better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.

 

مصدر بدون to همراه با “why”

هنگام پیشنهاد دادن، واژه سوالی why قبل از مصدر بدون to می‌آید.

 

مثال:

 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد گرامر زبان انگلیسی هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 2 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *