ضمایر انعکاسی، اکادمی پویاروشان، دکتر عطایی

ضمایر

کاربرد ضمایر

چه زمانی از ضمایر استفاده میکنیم؟ خب ساده است زمانی که میخواهیم از تکرار مکررات جلوگیری کنیم. حالا یک مثال میزنیم :”قلی برو درب یخچال را باز کن و از یخچال بستنی را بیاور و بعد درب یخچال را ببند” خب در این مثال میبینید که چندیدن مرتبه وازه “یخچال را تکرار کردیم” برای جلو گیری از آن یک ضمیر را در نقش “یخچال” جایگذاری میکنیم، که در فارسی میتوانیم از ” آن” استفاده کنیم .

ضمایر جایگزین اسم ها هستند. یک ضمیر بر اساس دو المان در جمله استفاده می شود که انها عبارتند از : اسم جایگزین شده و تابع آن اسم در جمله. در زبان انگلیسی ضمایر فقط زمانی جنس اسم را میگیرند که در فرم سوم شخص قرار گرفته باشند. به این مورد هم توجه داشته باشید که ضمایر دوم شخص جمع با دوم شخص مفرد یکسان هستند، به جز ضمایر انعکاسی

 

 

Subject Pronoun

(ضمیر فاعلی)

Object Pronoun

(ضمیر مفعولی)

Possessive Adjective (Determiner)

 (صفت مالکیت)

Possessive Pronoun

( ضمیر مالکیت)

Reflexive or Intensive Pronoun

(ضمایر بازتابی یا تاکیدی)

۱st person singular

(اول شخص مفرد)

I me my mine myself

۲nd person singular

(دوم شخص مفرد)

you you your yours yourself

۳rd person singular, male

(سوم شخص مفرد، مذکر)

he him his his himself

۳rd person singular, female

(سوم شخص مفرد، مونث)

she her her hers herself

۳rd person singular, neutral

(سوم شخص مفرد، اشیا)

it it its   itself

۱st person plural

(اول شخص جمع)

we us our ours ourselves

۲nd person plural

(دوم شخص جمع)

you you your yours yourselves

۳rd person plural

(سوم شخص جمع)

they them their theirs themselves

 

ضمایر فاعلی 

ضمایر فاعلی زمانی به کار میروند که ضمیر در جایگاه فاعل باشد. منظور از ضمیر در جایگاه فاعل باشد چیست؟ به این مثال دقت کنید; “من تو را دوست دارم”. در این جمله ضمیر “من” در نقش فاعل و “تو” در نقش مفعول قرار دارند و فعل ما “دوست داشتن” است.

 

مثال ها

 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren’t coming.
 • They don’t like pancakes.

 

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی برای جایگزینی اسم هایی استفاده میشوند که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم یک فعل هستند. به عبارتی ساده تر، هر موقع که ضمیر در جایگاه مفعول باشد، از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم. به عنوان مثال; “کتاب رو بده به من”; در این جمله “من” ضمیر مفعولی و فعل “دادن” است. 

 

مثال ها

 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can’t find it.
 • Don’t be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

 

صفات ملکی ( تعیین کننده )

صفات ملکی ضمیر نیستند، اما خب خالی از لطف نیست که آنها را نیز یاد بگیریم؛ چرا که ساختار آنها شبیه به ضمایر ملکی است. صفات ملکی به عنوان صفت عمل می کنند و قبل از اسمی که شرح می کنند در جمله قرار می گیرند. علاوه بر ان، بر خلاف ضمایر آنها جایگزین اسم نمی شوند .

 

مثال ها

 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

 

ضمایر ملکی

خب حالا که با صفات ملکی آشنا شدیم، وقت آن است که ضمایر ملکی را فرا بگیریم. ضمایر ملکی جایگزین اسم های ملکی میشوند. به این مثال توجه کنید; “کتاب مال اوست”. در این جمله، ضمیر “اوست”، یک ضمیر ملکی است، چون به مالکیت “او” به “کتاب” اشاره دارد.

 

مثال ها

 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

 

ضمایر بازتابی(انعکاسی) و تاکیدی

ضمایر بازتابی

ضمایر بازتابی و تاکیدی در واقع دارای یک فرم و یک نوع شکل هستند اما زمانی که در جمله قرار میگیرند کاربرد و معنای متفاوتی را القا میکنند .حالا این یعنی چه ؟!

اگر در جمله ای فاعل و مفعول یکی باشد، ما از ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم. به عنوان مثال; وقتی می گویید که “من به خودم انگلیسی یاد دادم”، فاعل  و مفعول خود شما هستید یا به عبارتی دیگر فاعل مفعول را انعکاس می کند و از این رو به این دسته از ضمایر، ضمایر انعکاسی می گوییم.

این را هم در نظر داشته باشید که شما هرگز نمیتوانید یک ضمیر انعکاسی را از جمله حذف کنید، زیرا با حذف آن مجله از نظر معنایی و لغوی دچار اشکال میشود .

 

مثال ها

 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

ضمایر تاکیدی

بعد از ضمایر انعکاسی نوبت به ضمایر تاکیدی میرسد. ضمایر تاکیدی بروی فاعل یک عبارت تاکید دارند، برخلاف ضمایر بازتابی که به فاعل اشاره دارند ! به عنوان مثال; “من خودم رفتم”; در این عبارت “خودم” یک ضمیر تاکیدی است و بر روی “من” تاکید کرده.

ضمایر انعکاسی مفعول یا فاعل نیستند و صرفا تاکیدی روی ضمیر دیگری هستند. همچنین میتوانند از یک جمله حذف شوند بدون اینکه معنای کلی جمله تغییری کند .محل قرار گیری ضمیر تاکیدی هم میتواند پس از فاعل یک عبارت یا در انتهای جمله باشد.

 

مثال ها

 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn’t know the answer herself.
 • The test itself wasn’t scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn’t a problem.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

4.6/5 ( 7 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *