قید تاکیدی - قید درجه - دکتر عطایی - آکادمی پویاروشان

قید تاکیدی (شدت)

قید های شدت به ما درباره میزان شدت یک چیز اطلاعات ارائه می کند. قید های شدت معمولا قبل از صفت ها، دیگر قید ها یا فعل ها قرار میگیرند و در معنای آنها تغییراتی ایجاد می کنند. گرچه استثناهایی وجود دارد. کلمات “too“, “enough“, “very“, و “extremely نمونه هایی از این نوع قیدها هستند.

 

Adverb of degree Modifying Example
extremely adjective The water was extremely cold.
quite adjective The movie is quite interesting.
just verb He was just leaving.
almost verb She has almost finished.
very adverb She is running very fast.
too adverb You are walking too slowly.
enough adverb You are running fast enough.

 

ENOUGH (کافی)

از کلمه ” enough ” می توان برای دو مورد استفاده کرد، هم به عنوان قید و هم به عنوان یک تعیین کننده

Enough به عنوان قید

“enough”به عنوان قید معنی به شدت ضروری ” می دهد. و پس از صفت یا قید ها موجود در جمله ظاهر می شود و نکته این است که قبل از دیگر قید ها قرار نمیگیرد. این قید در هر دو جملات منفی و مثبت مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مثال ها

 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn’t big enough.
 • He didn’t work hard enough.
 • I got here early enough.

 

 

enoughغالبا با این فرمول نمایش داده میشود : “enough ” + to + مصدر

 

مثال ها

 • He didn’t work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She’s not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

 

همچنین اگر در نظر دارید که برای شخص یا چیزی به صورت منحصر به فرد استفاده کنید میتوانید از این فرمول بهره ببرید : enough + for something  یا  for + someone

 

مثال ها

 • The dress was big enough for me.
 • She’s not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn’t work hard enough for a promotion.

 

 

ENOUGH در جایگاه تعیین کننده

 کلمه enough به عنوان یک مشخص کننده ( یا تعیین کننده) معنای ” به اندازه / بیش از نیاز ” را القا می کند و قبل از اسم قرار میگیرد . این قید با اسم های قابل شمارش به صورت جمع و در اسم های غیر قابل شمارش به صورت مفرد بکار میرود.

 

مثال ها

 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don’t have enough food.
 • I don’t have enough apples.

 

موارد کاربرد ” Too “

کلمه “too” همیشه یک قید است اما خب دو معنی متفاوت دارد، که هر کدام با الگوی خاص خود مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین

کلمه too همینطور به عنوان قید معنی “also”  (همچنین) میدهد. مکان قرار گیری آن در انتهای عبارات است.

 

مثال ها

 • I would like to go swimming too if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I’m not going to clean your room too!

 

فوق العاده یا به شدت

در موارد دیگر کلمه too میتواند معنی “ به شدت ” یا ” فوق العاده ” را بدهد. در این صورت قبل از صفت یا دیگر قید ها قرار میگیرد. این ترکیب در جملات منفی و اخباری مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مثال ها

 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn’t she too young?
 • I am not too short!

 

اگر خواستید شدت درجه یک کار را بسیار بالا نشان دهید، مثلا بگویید ” آن هواپیما خیلی سریع است” میتوانید از این فرمول استفاده کنید: too + صفت + to + مصدر.

 

مثال ها

 • The coffee was too hot to drink.
 • You’re too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don’t you work too hard to have any free time?

 

در صورتی که در نظر داشتید از قید too برای کسی یا چیزی استفاده کنید باید از قاعده زیر استفاده کنید :

too + صفت + for something / someone

 

مثال ها

 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He’s not too old for this job.
 • Sally’s not too slow for our team.

 

موارد کاربرد ” very “

با گذاشتن کلمه  “very” قبل از صفت یا قید میتوانیم از نظر بار معنایی آنرا قوی تر کنیم.

 

مثال ها

 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

 

اگر بخواهیم صفت یا قید را به صورت منفی بیان کنیم میتوانید ۱) با اضافه کردن “not” به فعل یا ۲) استفاده از صفت یا قید های مترادف و یا حتی ۳) استفاده کردن از  ” not very ” همراه با قید یا صفت اصلی  استفاده کنیم. هر یک از سه موارد گفته شده معنی های متفاوتی دارند. معمولا عباراتی که از مورد سوم یعنی  ” not very ”  استفاده می کند مودبانه تر از دیگر موارد تلقی می شود چرا که معنی را غیر مستقیم بیان می کنید.

 

مثال ها

Original phrase

عبارت اصلی

Opposite meaning with “not”

نقطه مقابل با  not

Opposite meaning with “not very”

نقطه مقابل با not very

Opposite meaning with an opposite word

نقطه نقابل با کلمه متضاد

The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.

Original phrase 

عبارت اصلی

The girl was beautiful.

Opposite meaning with “not”

نقطه مقابل با  not

The girl was not beautiful.

Opposite meaning with “not very”

نقطه مقابل با not very

The girl was not very beautiful.

Opposite meaning with an opposite word

نقطه نقابل با کلمه متضاد

The girl was ugly.

_________________________

Original phrase 

عبارت اصلی

He worked quickly.

Opposite meaning with “not”

نقطه مقابل با  not

He did not work quickly.

Opposite meaning with “not very”

نقطه مقابل با not very

He did not work very quickly.

Opposite meaning with an opposite word

نقطه نقابل با کلمه متضاد

He worked slowly.

 

تفاوت معنایی  ” very ” و  ” too ” 

تفاوت معنایی بین “too” و  ” very”  بسیار زیاد است، به شکلی که “very” یک واقعیت را بیان می کند، اما  “too ”  می تواند وجود یک مشکل را پیشنهاد دهد.

 

مثال ها

 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.

 

دیگر قید هایی که شبیه ” very ” هستند

بعضی از قید های ترکیبی همان کاری را می کنند که very برای افزایش درجه تاکید صفت ها یا قید ها در پیش میگیرد.

 

Expressing very strong feelings

توصیف احساسات خیلی عمیق

Expressing strong feelings

توصیف احساسات عمیق

Expressing somewhat doubtful feelings

توصیف احساس چیزی مشکوک

extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

 

سخن معکوس با قیدهای منفی

به شکل معمول فاعل قبل از فعل قرار میگیرد. اگرچه بعضی از قید های منفی میتوانند با ایجاد سخن معکوس در ابتدای جمله قرار بگیرند. طبق این قاعده فعل قبل از فاعل قرار میگیرد. 

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که افعال معکوس باید در نوشتن استفاده شود و نه در صحبت کردن.

 

Adverb Normal word order Inversion
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

4.3/5 ( 6 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *