آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - ضمایر

ضمایر

ضمایر جایگزین اسامی هستند. بنا بر دو عنصر، ضمایر متفاوتی لازم اند: اسمی که جایگزین آن میشوند و نقشی که آن اسم در جمله دارد. در انگلیسی، در حالت سوم شخص مفرد، ضمایر فقط جنسیت اسمی که جایگزینش میشوند را میگیرند. ضمایر دوم شخص جمع مانند دوم شخص مفرد هستند، به جز در ضمایر انعکاسی.

ضمیر انعکاسی یا تاکیدی

ضمیر مالکیت

صفت مالکیت (معرف)

ضمیر مفعولی

ضمیر فاعلی

 

Myself

Mine

My

Me

I

اول شخص مفرد

Yourself

Yours

Your

You

you

دوم شخص مفرد

Himself

His

His

Him

He

سوم شخص مفرد مذکر

Herself

Hers

Her

Her

She

سوم شخص مفرد مونث

Itself

 

Its

It

It

سوم شخص مفرد خنثی

Ourselves

Ours

Our

Us

We

اول شخص جمع

Yourselves

Yours

Your

You

You

دوم شخص جمع

themselves

theirs

their

them

they

سوم شخص جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی جایگزین اسمهایی میشوند که فاعل عبارتشان هستند. در سوم شخص، ضمایر فاعلی معمولا برای پرهیز از تکرار اسم فاعل به کار میرود.

مثال:

 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren’t coming.
 • They don’t like pancakes.

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی جایگزین اسمهایی میشوند که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم یک عبارت هستند.

مثال:

 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can’t find it.
 • Don’t be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

صفات مالکیت (معرف ها)

صفات مالکیت ضمیر نیستند، اما معرف هستند. خوب است که آنها را همزمان با ضمایر یاد بگیریم، چرا که از نظر شکلی شبیه به ضمایر مالکیت هستند. صفات مالکیت نقش صفت میگیرند، پس قبل از اسمی که توصیف میکنند می‌آیند. مثل ضمایر نیستند که جایگزین اسم شوند.

مثال:

 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

ضمایر مالکیت

ضمایر مالکیت جایگزین اسامی مالکیت میشوند، چه به عنوان فاعل و چه به عنوان مفعول یک عبارت. چون اسمی که جایگزین میشود در جمله ظاهر نیست، باید در در متن مشخص باشد.

مثال:

 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

ضمایر انعکاسی و تاکیدی

ضمایر انعکاسی و تاکیدی کلمات یکسانی هستند اما در جمله نقشهای مختلفی دارند.

ضمایر انعکاسی به فاعل عبارت برمیگردند چرا که فاعل عمل، مفعول مستقیم یا غیر مستقیم نیز هست. فقط بعضی از انواع افعال انعکاسی هستند. ضمایر انعکاسی از جمله قابل حذف نیستند زیرا جمله بدون آنها از نظر دستوری اشتباه است.

مثال:

 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

ضمایر تاکیدی بر فاعل عبارت تاکید دارند. آنها مفعول عمل نیستند. ضمیر تاکیدی همیشه میتواند از جمله حذف شود بدون اینکه معنا را تغییر دهد، گرچه تاکید بر روی فاعل از بین خواهد رفت. ضمایر تاکیدی میتوانند بلافاصله بعد از فاعل عبارت یا در انتهای عبارت قرار گیرند.

مثال:

 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn’t know the answer herself.
 • The test itself wasn’t scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn’t a problem.

0/5 ( 0 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *