هر چقدر هم که زبان انگلیسی بلد باشید باز هم برای صحبت کردن شیوا و رسا به زبان انگلیسی باید از اصطلاحات بهره ببرید . مکالمات رومزه نیز به نوعی وابسته به اصطلاحات است . مثلا کمتر پیش می آید که بگوییم : ” من رو انقدر اذیت نکن که عصبانی بشوم” اما در مکالمات روزمره می گوییم که ” اون روی سگ منو بالا نیار ! ” موارد زیر به شما کمک میکند که راحت تر اصطلاحات انگلیسی را یاد بگیرید و معنی آنها در زبان فارسی را درک کنید

برای مشاهده دسته های دیگر اصطلاحات کلیک کنید 

Down the drain

به باد فنا رفتن

Example:

Whatever we did for the company went down the drain. 

Take the plunge

۱. دل به دریا زدن

۲. ازدواج کردن

Example:

They’re finally taking the plunge and getting married.

Miss the boat

فرصتی را از دست دادن

Example:

He missed the boat when he applied too late to get into college.

In dire straits

در تنگنا بودن

Example:

These kids are in dire straits and the schools aren’t doing anything to help them.

Till the cows come home

تا علف زیر پات سبز شه

Example:

You could argue till the cows come home. 

Stop sitting on the fence

بی طرف بودن در دعوا

Example:

Stop sitting on the face, either agree or don’t!

Talk through one’s hat

یاوه گویی

Example:

You’re talking through your hat, where did you get those facts?

Hit the nail on the head

زدی به هدف، زدی وسط خال

Example:

You hit the nail on the head, that’s exactly what happened.

Weigh up pros and cons 

سنجیدن همه ی جوانب کار

Example:

Have you weighed up the pros and cons before going through this?

Have my say 

بذار حرفمو بزنم

Example:

Why don’t you let me have my say?

Bring one to one’s senses

سر عقل آوردن کسی

Example:

You talk to him, I can’t bring him to his senses. 

Lost one’s tongue

زبونتو موش خورده؟

Example:

Have you lost your tongue?

Take words out of one’s mouth

حرف دلمو زدی

Example:

That’s exactly what I was going to say. You took words out of my mouth

Put words in one’s mouth

حرف نزار تو دهنم

Example:

why are you putting words in my mouth? I didn’t say that.

Have something both ways

هم خدا و هم خرما را خواستن

Example:

You can’t have it both ways, you have to pick one. 

Talking to a brick wall

انگار دارم با دیوار حرف می زنم

Example:

It’s like I’m talking to a wall, I can’t persuade him.

Drive someone up the wall

کسی را خیلی عصبانی کردن

Example:

He drove me up the wall when he broke the window.

Not see eye to eye

به توافق نرسیدن

Example:

They can’t see eye to eye. 

Speak one’s mind

رک حرفشو می زنه

Example:

He speaks his mind.

Call a spade a spade

واقع گرا بودن

Example:

He calls a spade a spade. he’s very realistic.

Go off at the deep end 

از کوره در رفتن

Example:

if you mention it to him, he will go off at the deep end.

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *