بیان نظرات راجع به کمیت

بیان نظرات راجع به کمیت

کمیت سنج‌های few و a few، و little و a little تقریبا یکسان به نظر می رسند اما در واقع کاملا متفاوت هستند. این عبارات نشانگر نگرش گوینده نسبت به کمیت مورد بحث، چه مثبت و چه منفی، هستند.

نگرش مثبت

A few (برای اسامی قابل شمارش) و a little (برای اسامی غیرقابل شمارش) کمیت را به صورت مثبت توصیف می کنند، با اشاره بر اینکه گرچه گوینده “زیاد ندارد، اما به اندازه کافی دارد”.

I’ve got a few friends. = I have enough friends.

من چندتایی دوست دارم. = من دوست به اندازه کافی دارم.

I have a few flowers in my garden. = I have enough flowers.

چندتایی گل در باغم دارم. = گل به اندازه کافی دارم.

I’ve got a little money. = I have enough money.

مقداری پول دارم. = به اندازه کافی پول دارم.

I have a little free time on Thursdays. = I have enough free time.

من پنجشنبه ها کمی وقت آزاد دارم. = من به اندازه کافی وقت آزاد دارم. 

 

نگرش منفی

Few (برای اسامی قابل شمارش) و little (برای اسامی غیرقابل شمارش) کمیت را به صورت منفی توصیف می کنند. در واقع کمبود اسم را نشان می دهند اما مودبانه‌تر از مستقیم گفتن هستند.

Few people visited him in hospital. = he had almost no visitors, or perhaps no visitors at all.

تعداد خیلی کمی در بیمارستان به دیدن او آمدند. = تقریبا او هیچ ملاقات کننده ای نداشت. 

I’ve seen few birds around here. = there are almost no birds, or perhaps not a single bird.

من خیلی کم پرنده این اطراف دیده ام. = تقریبا هیچ پرنده ای اینجا نداشت.

He had little money for treats. = almost no money, or perhaps no money at all.

او پول ناچیزی برای درمان داشت. = تقریبا هیچ پولی نداشت. 

I have little time for TV = almost no time, or perhaps no time at all.

من زمان کمی برای تلویزیون دیدن دارم. = تقریبا هیچ زمانی برای تلوزیون دیدن ندارم. 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر ضمیر ها هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 2 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *