هر چقدر هم که زبان انگلیسی بلد باشید باز هم برای صحبت کردن شیوا و رسا به زبان انگلیسی باید از اصطلاحات بهره ببرید . مکالمات رومزه نیز به نوعی وابسته به اصطلاحات است . مثلا کمتر پیش می آید که بگوییم : ” من رو انقدر اذیت نکن که عصبانی بشوم” اما در مکالمات روزمره می گوییم که ” اون روی سگ منو بالا نیار ! ” موارد زیر به شما کمک میکند که راحت تر اصطلاحات انگلیسی را یاد بگیرید و معنی آنها در زبان فارسی را درک کنید

برای مشاهده دسته های دیگر اصطلاحات کلیک کنید 

Scared stiff

به شدت ترسیدن

Example:

was scared stiff when the dog growled at me.

Have sth on (one’s) mind

نگران در مورد چیزی بودن/ دل شور زدن

Example:

Paul has a lot on his mind at the moment.

To bottle something up 

احساسات را بروز ندادن

Example:

I was very angry with him, but I bottled it up. 

To get cold feet

دو دل شدن

Example:

Just before the parachute jump, I got cold feet and wouldn’t go into the plane. 

Not turn a hair

هیچ واکنشی نشان ندادن

Example:

I was expecting him to be horrified when he heard the cost but he didn’t turn a hair.

In a bit of a state

اضطراب شدیدی داشتن

Example:

I was in a bit of a state before my driving test.

To take heart

دلگرم شدن 

Example:

I took heart when I answered the first question.

 Cold sweat

عرق سرد به هنگام هراس یا اضطراب شدید

Example:

I break out in a cold sweat just thinking about public speaking.

Get sth off (one’s) chest

چیزی را اعتراف کردن

Example:

I had spent two months worrying about it and I was glad to get it off my chest.

Hair stand on end

مو به تن سیخ شدن 

Example:

My hair stood on end and I screamed in terror.

A bag/bundle of nerves

بسیار مضطرب

Example:

He was a bag of nerves, I felt sorry for him.

Heart of stone

سنگدل بودن

Example:

Sally has a heart of stone, she never even smiles. 

To have nerves of steel 

دل شیر داشتن

Example:

You need to have nerves of steel to be a fighter pilot.

To keep a stiff upper lip

مقابله کردن با مشکلات و پشتکار خود را حفظ کردن، به روی خود نیاوردن

Example:

He was taught to keep a stiff upper lip and not cry in public.

My heart goes out to her

دلم براش می سوزه

Example:

My heart goes out to Carla with a sick husband and three kids. 

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *