هر چقدر هم که زبان انگلیسی بلد باشید باز هم برای صحبت کردن شیوا و رسا به زبان انگلیسی باید از اصطلاحات بهره ببرید . مکالمات رومزه نیز به نوعی وابسته به اصطلاحات است . مثلا کمتر پیش می آید که بگوییم : ” من رو انقدر اذیت نکن که عصبانی بشوم” اما در مکالمات روزمره می گوییم که ” اون روی سگ منو بالا نیار ! ” موارد زیر به شما کمک میکند که راحت تر اصطلاحات انگلیسی را یاد بگیرید و معنی آنها در زبان فارسی را درک کنید

برای مشاهده دسته های دیگر اصطلاحات کلیک کنید 

Have a mind of one’s own

استقلال فکری داشتن، نظر خاص خود را داشتن

Example:

William certainly has a mind of his own.

Pig-headed

کله شق

Example:

He could be pigheaded at times, but his sense of justice was as keen as a whip.

What makes one tick

چیزی که به کسی انگیزه می دهد، سرحال آوردن

Example:

I’ve never been able to understand what makes him tick.

Streets ahead

برتر از کسی یا چیزی بودن

Example:

This restaurant is streets ahead of its rivals.

Have one’s head screwed on

عاقل بودن

Example:

Ask Lois to help – she’s got her head screwed on the right way.

Have a chip on his shoulder

۱. همیشه آماده ی دعوا بودن

۲. از چیزی ناراحت و ناراضی بودن

Example:

  1. Who are you angry with? You always seem to have a chip on your shoulder.
  2. He’s got a chip on his shoulder about not having been to university.

The odd one out 

فرد یا شیئی که از بقیه متمایز است و با آن ها تفاوت دارد.

Example:

Guess which number of the following sequence is the odd one out.

A chip off the old block

شباهت زیادی به پدر یا مادر داشتن

Example:

John looks a lot like his father – a real chip off the old block.

Level-headed

فرد منطقی و متعادل

Example:

If you are level-headed, you act calmly in difficult situations. 

Full of beans

پر انرژی و سرزنده

Example:

I’ve never known anyone be so full of beans before breakfast.

A dark horse

۱. برنده ی غیر مترقبه

۲. فرد توداری که مهارت ها و ایده های خود را با دیگران در میان نمی گذارد

Example:

  1. Cheri turned out to be a dark horse and win the race.
  2. Anna’s such a dark horse – I had no idea she’d published a novel.

As different as chalk and cheese

از هم متفاوت بودن

Example:

They don’t get along very well – they’re as different as chalk and cheese.

Poles apart

زمین تا آسمون با هم فرق داشتن

Example:

My sister and I are very close now but we were poles apart growing up. 

As quiet as a mouse

ساکت و سربه زیر

Example:

John is as quiet as a mouse just like his father.

Talk the hind leg off a donkey

بدون وقفه صحبت کردن

Example:

I love my aunt Lily, but she’d talk the hing legs off a donkey if you let her!

Wouldn’t say boo to a goose

خیلی خجالتی بودن

Example:

My brother is a warm, sweet-hearted man who wouldn’t say boo to a goose.

Gets on his high horse

از خود متشکر بودن

Example:

My sister always gets on her high horse and lectures me about everything. 

To know all the answers

با تجربه و دانا بودن

Example:

He’s a professional economist who knows all the answers.

To run rings round

از کسی پیشی گرفتن، به کسی یا چیزی برتری داشتن

Example:

I run rings round you guys – let me play that video game with you. 

Big-headed

مغرور و پرمدعا

Example:

She’s such a big-headed person, I don’t like her. 

To take the wind out of one’s sail

توی ذوق کسی زدن، ضد حال زدن به کسی

Example:

It took the wind out of my sails when I realized she makes more money than me. 

Blow one’s own trumpet

خودستایی کردن، از خود تعریف کردن

Example:

He started blowing his own trumpet as soon  as he arrived. 

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *