هنگامی که forget، regret و remember پیش از اسم مصدر به کار روند، اسم مصدر اشاره به عملی دارد که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این جملات اسم مصدر میتواند با حالت حال کامل جایگزین شود تا مراحل اتفاقات را آشکارتر سازد. Forget اکثرا با never در حالت آینده ساده به کار میرود.

ادامه ی مطلب

برخی افعال میتوانند پیش از اسم مصدر و مصدر به کار روند اما معنی هر جمله با دیگری متفاوت است. لینکهای این صفحه شما را به صفحاتی با جزئیات بیشتر راهنمایی میکنند که معنی ساختارهای متفاوت از این نوع را توضیح میدهند.

ادامه ی مطلب

افعال hate، love، like و prefer هنگامی که معنی کلی باشد، معمولا پیش از اسم مصدر، و هنگامی که به زمان یا وضعیت خاصی اشاره دارند، پیش از مصدر میایند. همیشه باید مصدر را با عبارت would love to،… به کار ببرید. این افعال همچنین میتوانند پیش از عبارت that یا پیش از اسم به کار روند.

ادامه ی مطلب

Deserve میتواند پیش از مصدر، پیش از اسم مصدر یا پیش از اسم به کار رود. استفاده از اسم مصدر با deserve زیاد رایج نیست. اکثرا با ساختارهای مجهول یا جایی که یک معنی مجهول وجود داشته باشد استفاده میشود.

ادامه ی مطلب

برخی افعال میتوانند یا با اسم مصدر و یا با مصدر به کار روند و در معنی میان آنها تفاوت کمی است یا تفاوتی نیست. لینکها شما را به صفحاتی با جزئیات بیشتر راهنمایی میکنند که کاربردها و معانی مختلف هر فعل را توضیح میدهند.

ادامه ی مطلب

هنگامی که اسم مصدر بر فاعل جمله دلالت دارد، Appreciate پیش از اسم مصدر به تنهایی به کار میرود، اما هنگامی که اسم مصدر نشانگر فاعل نباشد، پیش از صفت مالکیت + اسم مصدر به کار میرود. Appreciate همچنین میتواند پیش از اسم به کار رود.

ادامه ی مطلب