آینده نزدیک

آینده نزدیک

شکل

وقتی درباره آینده نزدیک صحبت میکنیم، میتوانیم از الگویی متشکل از سه جزء استفاده کنیم: فعل to be با زمان حال + about + مصدر فعل اصلی.

Subject

+ to be

+ about (or just about)

+ infinitive

I

am

about

to be sick

They

are

about

to arrive.

It

is

just about

to explode.

 

 

فعل to leave در آینده نزدیک

 

Affirmative

مثبت

Negative

منفی

Interrogative

پرسشی

Negative Interrogative

سوالی منفی

I am about to leave.

I am not about to leave.

Am I about to leave?

Am I not about to leave?

You are about to leave.

You are not about to leave.

Are you about to leave?

Aren’t you about to leave?

He is about to leave.

He is not about to leave.

Is he about to leave?

Isn’t he about to leave?

We are about to leave.

We aren’t about to leave.

Are we about to leave?

Aren’t we about to leave?

They are about to leave.

They aren’t about to leave.

Are they about to leave?

Aren’t they about to leave?

 

کاربرد

این الگو به زمانی بلافاصله بعد از زمان گفتگو اشاره دارد و تاکید بر این دارد که اتفاق یا رخداد به زودی انجام خواهد شد. معمولا just را قبل از کلمه about میگذاریم که بر فوریت رخداد تاکید دارد.

 

مثال:

  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

 

همچنین این الگو میتواند به جای زمان حال با زمان گذشته ساده to be استفاده شود، و اشاره به عملی دارد که قریب الوقوع بوده اما متوقف شده است. معمولا بعد از این الگو عبارتی با کلمه آغازین when به کار میرود.

 

مثال:

  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.
 
5/5 ( 1 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *