جملات شرطی

جملات شرطی

جملات شرطی – ترکیب های شرطی – زمان های شرطی

زمانهای شرطی برای تفکر درباره چیزی که میتوانست اتفاق بیافتد، چیزی که شاید اتفاق میافتاد و چیزی که میخواهیم اتفاق بیافتد به کار میرود. در انگلیسی بیشتر عبارت هایی که از  جملات شرطی استفاده میکنند، کلمه if را به کار میبرند. در انگلیسی ترکیب های شرطی بسیاری در جملاتی به کار میروند که شامل فعلهایی به زمان گذشته هستند. به این کاربرد “گذشته غیرواقعی” میگویند، چرا که به چیزی که در زمان گذشته اتفاق افتاده اشاره نمیکنیم اما زمان گذشته را به کار میبریم. ( گرامر جملات شرطی )

در انگلیسی پنج راه اصلی برای ساختن جملات شرطی داریم. در تمام موارد این جملات از یک عبارت با if و یک عبارت اصلی ساخته میشوند. در بسیاری از جملات شرطی منفی، ساختار جمله مترادفی با استفاده از unless یه جای if وجود دارد.

 

 

Conditional sentence type

Usage

If clause verb tense

Main clause verb tense

Zero

General truths

Simple present

Simple present

Type 1

A possible condition and its probable result

Simple present

Simple future

Type 2

A hypothetical condition and its probable result

Simple

past

Present conditional or Present continuous conditional

Type 3

An unreal past condition and its probable result in the past

Past

perfect

Perfect conditional

Mixed type

An unreal past condition and its probable result in the present

Past

perfect

Present contditional

 

شرطی صفر

شرطی صفر زمانی به کار میرود که زمان مورد اشاره حالا یا همیشه بوده و وضعیت واقعی و ممکن است. شرطی صفر معمولا برای اشاره به حقایق کلی استفاده میشود. زمان هردو قسمت جمله حال ساده است. در جملات شرطی صفر کلمه if معمولا میتواند بدون تغییر معنی با کلمه when جابجا شود.

 

If clause

Main clause

If + simple present

simple present

If this thing happens

that thing happens.

If you heat ice

it melts.

If it rains

the grass gets wet.

 

درمورد استفاده از شرطی صفر بیشتر بخوانید.

 

شرطی نوع ۱

شرطی نوع۱ برای اشاره به حال یا آینده و وضعیت واقعی به کار میرود. شرطی نوع۱ به شرایطی ممکن و نتیجه احتمالی آن اشاره دارد. در این جملات عبارت if به زمان حال ساده و عبارت اصلی به زمان آینده ساده است.

 

If clause

Main clause

If + simple present

simple future

If this thing happens

that thing will happen.

If you don’t hurry

you will miss the train.

If it rains today

you will get wet.

 

درمورد استفاده از شرطی نوع۱ بیشتر بخوانید.

 

شرطی نوع ۲

شرطی نوع ۲ برای اشاره به زمان حالا یا هروقت و وضعیت غیرواقعی به کار میرود. این جملات بر پایه حقایق نیستند. شرطی نوع ۲ اشاره به شرایطی فرضی و نتیجه احتمالی آن دارد. در جملات شرطی نوع۲ عبارت if به زمان گذشته ساده و عبارت اصلی به زمان حال شرطی است.

 

 

If clause

Main clause

If + simple past

present conditional or present continuous conditional

If this thing happened

that thing would happen. (but I’m not sure this thing will happen) OR
that thing would be happening.

If you went to bed earlier

you would not be so tired.

If it rained

you would get wet.

If I spoke Italian

I would be working in Italy.

 

درمورد استفاده از شرطی نوع۲  با حال شرطی و استفاده از حال شرطی استمراری در شرطی نوع۲ بیشتر بخوانید.

 

شرطی نوع ۳

شرطی نوع ۳ برای اشاره به زمانی در گذشته و وضعیتی که معکوس واقعیت است به کار میرود. حقایقی که این جملات بر اساس آنها هستند، برخلاف چیزی است که بیان میشود. شرطی نوع ۳ اشاره به گذشته غیرواقعی و نتیجه گذشته احتمالی آن دارد. در جملات شرطی نوع۳ عبارت if از حال کامل و عبارت اصلی از شرطی کامل استفاده می کند.

 

 

If clause

Main clause

If + past perfect

perfect conditional or perfect continuous conditional

If this thing had happened

that thing would have happened. (but neither of those things really happened) OR
that thing would have been happening.

If you had studied harder

you would have passed the exam.

If it had rained

you would have gotten wet.

If I had accepted that promotion

I would have been working in Milan.

 

درمورد استفاده از شرطی نوع۳ با زمان شرطی کامل و استفاده از شرطی کامل استمراری در جملات شرطی نوع ۳ بیشتر بخوانید.

 

شرطی مخلوط

شرطی مخلوط برای اشاره به زمانی در گذشته و وضعیتی که در حال حاضر ادامه دارد استفاده میشود. حقایقی که این جملات بر اساس آن هستند برخلاف چیزی که بیان میشود میباشند. شرطی مخلوط اشاره به گذشته غیرواقعی و نتیجه احتمالی آن در حال حاضر دارد. در جملات شرطی مخلوط عبارت if از گذشته کامل و عبارت اصلی از حال شرطی استفاده می کنند.

 

If clause

Main clause

If + past perfect or simple past

present conditional or perfect conditional

If this thing had happened

that thing would happen. (but this thing didn’t happen so that thing isn’t happening)

If I had worked harder at school

I would have a better job now.

If we had looked at the map

we wouldn’t be lost.

If you weren’t afraid of spiders

you would have picked it up and put it outside.

 

درمورد استفاده از شرطی مخلوط بیشتر بخوانید.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر گرامر هستید، اینجا کلیک کنید

4.7/5 ( 3 نظر )

One reply on “جملات شرطی – ترکیب های شرطی – زمان های شرطی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *