استفاده از  forget، regret و remember

استفاده از  forget، regret و remember

هنگامی که forget، regret و remember پیش از اسم مصدر به کار روند، اسم مصدر اشاره به عملی دارد که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این جملات اسم مصدر میتواند با حالت حال کامل جایگزین شود تا مراحل اتفاقات را آشکارتر سازد. Forget اکثرا با never در حالت آینده ساده به کار میرود.

 

مثال:

  • I remember locking the door. = I remember having locked the door.
  • He regretted speaking so rudely. = He regretted having spoken so rudely.
  • I don’t remember losing my glasses. = I don’t remember having lost my glasses.
  • I will never forget meeting my boss for the first time.

 

هنگامی که این افعال پیش از مصدر قرار میگیرند، مصدر اشاره به عملی دارد که همزمان با فعل اصلی یا بعد از آن اتفاق میافتد.

مثال:

  • This morning I remembered to lock the door. (= the remembering came first, then the locking)
  • Do not forget to buy some eggs. (= the not forgetting comes first, then the buying eggs)
  • I forgot to bring my books to school. (= first I forgot, then I didn’t bring my books.)
  • We regret to announce the late arrival of the 12.45 from Paddington. (= our regrets come before the announcement)

 

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *