اشکال مختلف مصدر

اشکال مختلف مصدر

مصدر میتواند با to و یا به تنهایی (بدون to ) به کار رود. تفاوت معنایی بین آنها وجود ندارد؛ برخی از ساختارهای جملات نیازمند مصدر با to و برخی دیگر نیازمند مصدر تنها هستند:

 

I ought to call them. (to-infinitive)
I had better call them. (bare infinitive)

 

در حالت منفی، معمولا not پیش از مصدر به کار میرود:

I ought not to call them.
I had better not call them.

 

در برخی موارد، فعل در عبارت اصلی منفی بوده و مصدر نیست.

I want to call them.
I don’t want to call them.

 

از آنجایی که مصدر هیچ زمانی ندارد، خودش گویای زمان عملی که به آن اشاره دارد نیست. هرچند، میتواند جوانبی داشته باشد که نشانگر رابطه زمانی بین عمل بیان شده در مصدر و زمان فعل ماقبل آن باشد. ۴ نوع مصدر وجود دارد که هرکدام از آنها به صورتهای معلوم و مجهول هستند:

 

 

 

Active

Passive

Simple infinitive

(to) write

(to) be written

Continuous infinitive

(to) be writing

(to) be being written

Perfect infinitive

(to) have written

(to) have been written

Perfect continuous infinitive

(to) have been writing

(to) have been being written

 

مصدر ساده

مصدر ساده به زمان فعل ماقبل آن اشاره دارد:

I was glad to see her.
He must be very happy.
I‘ll arrange a meeting with the manager.
My son’s football coach is said to be very strict.

 

مصدر استمراری

مصدر استمراری به زمان فعل ماقبل آن اشاره داشته و بیانگر عملی است که در جریان بوده یا در مدت زمانی مشخص اتفاق میافتد:

I‘m glad to be sitting here.
You must be joking.
This time next week, I‘ll be lying on the beach in Croatia.
Vincent was reported to be staying in Paris at that time.

 

مصدر کامل

مصدر کامل به زمانی پیش از فعل ماقبل آن اشاره دارد:

I‘m glad to have studied at that school.
They must have forgotten about the deadline.
By next week, they‘ll have finished painting the rooms.
Lucy was assumed to have left the day before.

 

مصدر کامل استمراری

مصدر کامل استمراری به زمانی پیش از فعل ماقبل آن اشاره دارد و بیانگر عملی است که در جریان بوده یا در مدت زمانی مشخص اتفاق میافتد:

I‘m glad to have been living in Barcelona for the last ten years.
He must have been waiting for ages.
Soon, he‘ll have been running for four hours.
The organisers were thought to have been preparing for days.

 

مصدرهای مجهول

اشکال مجهول نیز وجود دارند:

Your composition has to be typed. (passive simple infinitive)
The spy’s phone was believed to be being tapped.
(passive continuous infinitive, rarely used)
This sonnet must have been written by Shakespeare.
(passive perfect infinitive)
The picture is believed to have been being painted for years.
(passive perfect continuous infinitive, rarely used)

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر مصدر هستید، اینجا کلیک کنید

4.6/5 ( 5 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *