اشکال مختلف مصدر

اشکال مختلف مصدر

مصدر می تواند با to و یا به تنهایی (بدون to) به کار رود. تفاوت معنایی بین آنها وجود ندارد؛ برخی از ساختارهای جملات نیازمند مصدر با to و برخی دیگر نیازمند مصدر تنها هستند:

I ought to call them. (to-infinitive)

من بایستی با آنان تماس بگیرم. (مصدر با to)

I had better call them. (bare infinitive)

من بایستی با آنان تماس بگیرم. (مصدر بدون to)

 

در حالت منفی، معمولا not پیش از مصدر به کار می رود:

I ought not to call them.

نبایستی با آنان تماس بگیرم.


I had better not call them.

نبایستی با آنان تماس بگیرم. 

 

در برخی موارد، فعل در عبارت اصلی منفی بوده و مصدر نیست.

I want to call them.

من می خواهم با آنان تماس بگیرم.

I don’t want to call them.

من نمی خواهم با آنان تماس بگیرم.

 

از آنجایی که مصدر هیچ زمانی ندارد، خودش گویای زمان عملی که به آن اشاره دارد نیست. هرچند، میتواند جوانبی داشته باشد که نشانگر رابطه زمانی بین عمل بیان شده در مصدر و زمان فعل ماقبل آن باشد. ۴ نوع مصدر وجود دارد که هرکدام از آنها به صورتهای معلوم و مجهول هستند:

 

 

 

Active

Passive

Simple infinitive

(to) write

(to) be written

Continuous infinitive

(to) be writing

(to) be being written

Perfect infinitive

(to) have written

(to) have been written

Perfect continuous infinitive

(to) have been writing

(to) have been being written

 

مصدر ساده

مصدر ساده به زمان فعل ماقبل آن اشاره دارد:

I was glad to see her.

از دیدن او خوشحال شدم.

He must be very happy.

او باید خیلی خوشحال باشد.

I‘ll arrange a meeting with the manager.

قرار ملاقاتی با مدیر خواهم گذاشت.

My son’s football coach is said to be very strict.

گفته شده مربی فوتبال پسرم خیلی سختگیر است.

 

مصدر استمراری

مصدر استمراری به زمان فعل ماقبل آن اشاره داشته و بیانگر عملی است که در جریان بوده یا در مدت زمانی مشخص اتفاق می افتد:

I‘m glad to be sitting here.

من از نشستن در اینجا خوشحالم.

You must be joking.

باید شوخی کرده باشی.

This time next week, I‘ll be lying on the beach in Croatia.

هفته ی دیگر این موقع، من در کرواسی روی ساحل دراز کشیده ام.

Vincent was reported to be staying in Paris at that time.

گزارش شده وینسنت آن موقع در پاریس به سر می برده است. 

 

مصدر کامل

مصدر کامل به زمانی پیش از فعل ماقبل آن اشاره دارد:

I‘m glad to have studied at that school.

من خوشحالم که در آن مدرسه درس خوانده ام. 

They must have forgotten about the deadline.

آن ها باید مهلت آخر را فراموش کرده باشند.

By next week, they‘ll have finished painting the rooms.

تا هفته ی بعد، آنان باید اتاق ها را رنگ کرده باشند.

Lucy was assumed to have left the day before.

احتمال داده شده بود که لوسی روز قبل رفته باشد.

 

مصدر کامل استمراری

مصدر کامل استمراری به زمانی پیش از فعل ماقبل آن اشاره دارد و بیانگر عملی است که در جریان بوده یا در مدت زمانی مشخص اتفاق میافتد:

I‘m glad to have been living in Barcelona for the last ten years.

من خوشحالم از اینکه ده سال آخر را در بارسلونا زندگی می کرده ام. 

He must have been waiting for ages.

او باید مدت ها صبر کرده باشد.

Soon, he‘ll have been running for four hours.

به زودی، او به مدت ۴ ساعت دویده است.

The organisers were thought to have been preparing for days.

گمان برده شده که موسسان چندروز را صرف آماده سازی کرده باشند.

 

مصدرهای مجهول

اشکال مجهول نیز وجود دارند:

Your composition has to be typed. (passive simple infinitive)

انشای شما باید تایپ شود. (مصدر ساده ی مجهول) 

The spy’s phone was believed to be being tapped. (passive continuous infinitive, rarely used)

باور بر این می رود که تلفن جاسوس شکسته شده باشد. (مصدر استمراری مجهول، به ندرت استفاده می شود.)

This sonnet must have been written by Shakespeare. (passive perfect infinitive)

غزل باید توسط شکسپیر نوشته شده باشد. (مصدر کامل مجهول)

The picture is believed to have been being painted for years. (passive perfect continuous infinitive, rarely used)

باور بر این می رود که نقاشی تابلو سال ها طول کشیده شده باشد. (مصدر کامل استمراری مجهول، به ندرت استفاده می شود.)

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر مصدر هستید، اینجا کلیک کنید

4.6/5 ( 5 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *