آموزش جامع حروف اضافه Prepositions

حروف اضافه درزبان انگلیسی یا Prepositions

آموزش جامع حروف اضافه:  کلماتی در جملات انگلیسی هستند که به تنهایی در جمله معنی نمی دهند و در جمله می آیند تا اجزای آن را بهم متصل کنند به طور مثال برای اشاره کردن به زمان ، قبل زمان حرف اضافه مربوط به زمان می آید یا برای مکان حروفات اضافه مربوط به مکان را می آوریم تا نام یا اسم مکان در جمله به اجزای دیگر متصل شده و معنی پیدا کند حروف اضافه در انگلیسی

افعال دو قسمتی

(قسمت دوم)

Push to , pull to , order about ,……

افعال دو قسمتی

(قسمت اول)

Wind up , turn in, split up, pick up, look up

حروف اضافه قبل فعل

for , of , about , after, with

5/5 ( 4 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *