حروف اضافه بعد از اسم قسمت دوم

حرف اضافه بعد از اسم :

حرف اضافه بعد از اسم : به دنبال بعضی از اسم ها می توان بعضی اوقات ( of+ING ) یا (مصدر + to ) ( بامعنایی یکسان ) آورد و البته قبل از اسم معمولا the می گذاریم : حرف اضافه بعد از اسم (قسمت اول)

Do staff have the opportunity of taking unpaid leave ? (Or … the opportunity to take ….)

آیا کارمندان فرصت استفاده  از مرخصی بدون حقوق را دارند ؟

The aim of providing clean drinking water has been achieved. (Or the aim to provide ….)

هدف از تهیه آب آشامیدنی پاک حاصل شده است .

آموزش کاربرد حروف اضافه استثنا

 

دیگر اسم ها مشمول این قاعده عبارتند از     : ambition , Idea, option , plan

اما بعضی از اسم ها ، مثل  way و sense و chanceبیش از یک معنا دارند و بر حسب معنای خود ممکن است به دنبال آنها ( Of+-ING ) بیاید یا ( مصدر +  to) مقایسه کنید :

What’s the chance of  throwing five head when you throwing a coin five times? (  chance to throw  … )

وقتی سکه ای را پنج بار می اندازید احتمال اینکه هر چنح  مرتبه شیر بیاید چقدر است ؟

(حروف اضافه between)

Will you get the chance to visit Mike in Japan? (Of visiting….)

آیادر ژاپن فرصت کردید به دیدن مایکی بروید؟

He didn’t have the sense to move away from the puddle of water as the bus went past. ( sense of moving )

وقتی اتوبوس رد می شد او تشخیص نداد که از چاله ی آب دور شود .

Everyone was very friendly and she had a sense of belonging within a few days of moving to her new school. ( sense to belong ….. )

در طی چند روز اولی که به مدرسه جدید رفته بود همه با او خیلی مهربان بودند و او حس می کرد بدانجا تعلق دارد.

(حروف اضافه مکان و حرکت)

I’ve got a way of cooking rice perfectly every time. (Or ….. way to cook …. )

من هر بار روش کاملی را برای پخت برنج دارم.

(افعال دو قسمتی)

She has a really funny way of speaking . ( Way to speak … )

او شیوه حرف زدن واقعا جالبی داشت .

 

همچنین توجه داشته باشید که معمولا بعد از :

No / every / the sole / the slighter / (not)any / with the + intention  از –ING + Of  استفاده می کنیم . ولی در اکثر اوقات می توانیم از –ING  + of  یا مصدر + to  بهره بگیریم. مقایسه کنید :

(حروف اضافه قبل فعل)

I have no intention of lending Dan  any more money. ( no intention to lend… )

 من قصد ندارم پول بیشتری از دان قرض بگیرم

He announced his intention to stand in the election. ( or …… intention of standing …. )

او قصد خویش را برای ماندن در انتخابات اعلام کرد

 

 اگر علاقه مند به دسترسی به بانک جامع گرامری آکادمی پویاروشان هستید، کلیک کنید

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *