بعضی قیدها به کلمه یا صفت یا قیدی اشاره ندارند و جمله ای را توصیف می کنند. این ها، قید جمله یا قید دیدگاه نام دارند و نقطه نظری در جمله را بیان می کنند و نگرش نویسنده یا سخنگو را درباره ی موضع خاصی بیان می کنند. 

ادامه ی مطلب