قطعا بار ها و بارها برایتان پیش آمده که در مکالمات خود از ” نقل قول”  و یا ” تعبیر صحبت عده ای ”  استفاده کرده اید . خب حالا اگر بخواهید در زبان انگلیسی هم از این الگو استفاده کنید چطور باید پیاده سازیش کنید ؟ در این صفحه که برای شما آماده کرده ایم، میبینید که چطور میتوان نقل قول ها و خیلی دیگر از شیوه های سخنرانی را در مکالمه ها و صحبت های خود بگنجانید.

ادامه ی مطلب

ترتیب واژه ها به طور معمول در سوال های گزارشی مورد استفاده قرار میگرد به این صورت است که فاعل قبل از فعل قرار میگیرد و در ساختار جمله جایی برای “did ” و  “do” در نظر گرفته نشده و نیازی هم ندارد که از آنها استفاده کنید . برای بهتر متوجه شدن از مثال های زیر کمک بگیرید .

ادامه ی مطلب

زمانی که ما قول ، نیت و یا امید کسی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقل و قول میکنیم ، باید از یک فعل مناسب که همراه با  “that” استفاده کنیم البته فراموش نکنید که از ” would ” هم استفاده نمایید .  حالا چرا از ” would ”  استفاده میکنیم ؟ علت این است که امید چیزیست که قرار است در آینده اتفاق بیافتد و یا نیت هدف کار کسی است که در آینده انجام می پذیرد . پس ما از would  استفاده میکنیم که یک آینده انتزاعی برای آن به وجود بیاوریم . البته شما میتوانید به جای این ساختار از یک مصدر با to  هم استفاده کنید . 

ادامه ی مطلب

زمانی که میخواهیم مطلبی را به صورت غیر مستقیم نقل و قول کنید و یا همانطور که میدانید مطلبی را گزارش دهید ناگزیر باید از افعال گزارشی استفاده کنید . حال هر کدام از کلمات گزارشی که شما استفاده میکنید دارای یک سری فعل است که همراه با آنها ظاهر میشود . در جداول زیر میتوانید این کلمات را در زبان انگلیسی ببینید و مشاهده کنید که هر کدام با چه فعلی میتواند همراه شود . 

ادامه ی مطلب

قید هایی که به ” ly- “ختم می شوند شما باید همراه با انها از  “most” و  ” more ” استفاده کنید . بدین صورت که برای قید های مقایسه ای از ” more ”  و برای قید های عالی از ” most ” استفاده می کنیم. برای مثال جرمی کلارکسون مجری محبوب تلوزیونی برای تاکید روی بی سر و صدا بودن یک اتومبیل مورد بحث از قید عالی استفاده می کند و میگوید : “that car is most quietly car have ever seen ”

ادامه ی مطلب