در مواقعی که می خواهیم بر موقتی بودن موقعیت یا حالتی تاکید کنیم، افعال بیانگر حالت یا وضعیت (افعالی مثل attract، like، look، love، sound) را به صورت حال استمراری به کار می بریم. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید:

 .Jean stays with us quiet often. The children love having her he

.جین اکثر اوقات پیش ما می ماند. بچه ها دوست دارند پیش ما باشد

Jean’s with us at the moment. The children are loving having her here.

ادامه ی مطلب

با ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ کلمه ، شما به راحتی توانایی  پیدا خواهید کرد که ۹۰% از مکالمات روزمره شامل روزنامه و مجلات و همچنین انگلیسی مورد استفاده در محیط کار را به راحتی درک کنید . برای ۱۰% باقی نیز توانایی خواهید داشت که آنها را از متن استخراج کنید و به نوعی معنی و مفهوم آنرا در نمایید ؛ البته در نظر داشته باشید که در قالب سوال هم میتوانید کلمات جدید را شناسایی نمایید . 

ادامه ی مطلب

 همچنین زمانی که میخواهید یک عمل را با جمله مجهول بیان نمایید میتوانید از فعل کمکی to need  به همراه فعل اصلی ing دار استفاده کنید . مهم ترین چیزی که از جمله در ذهن ما هست  یک شخص یا یک چیز است  که تجربه آن عمل را دارد و نه شخصی که انجام آنرا بر عهده دارد . 

ادامه ی مطلب

زمانی که وقت و زمان انجام یک عمل برای شما ویژگی یا یک مهم تلفی نمیشود باید از حال کامل استفاده کنید و دقیقا برعکس زمانی که اطلاعات دقیق همانند موقعیت مکانی , نوع انجام عمل و یا زمان دقیق اجرای آن به شما داده میشود یا درخواست میشود باید از گذشته ساده بهره ببرید.

ادامه ی مطلب

هنگامی که forget، regret و remember پیش از اسم مصدر به کار روند، اسم مصدر اشاره به عملی دارد که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این جملات اسم مصدر میتواند با حالت حال کامل جایگزین شود تا مراحل اتفاقات را آشکارتر سازد. Forget اکثرا با never در حالت آینده ساده به کار میرود.

ادامه ی مطلب