افعال hate، love، like و prefer هنگامی که معنی کلی باشد، معمولا پیش از اسم مصدر، و هنگامی که به زمان یا وضعیت خاصی اشاره دارند، پیش از مصدر میایند. همیشه باید مصدر را با عبارت would love to،… به کار ببرید. این افعال همچنین میتوانند پیش از عبارت that یا پیش از اسم به کار روند.

ادامه ی مطلب

Deserve میتواند پیش از مصدر، پیش از اسم مصدر یا پیش از اسم به کار رود. استفاده از اسم مصدر با deserve زیاد رایج نیست. اکثرا با ساختارهای مجهول یا جایی که یک معنی مجهول وجود داشته باشد استفاده میشود.

ادامه ی مطلب

برخی افعال میتوانند یا با اسم مصدر و یا با مصدر به کار روند و در معنی میان آنها تفاوت کمی است یا تفاوتی نیست. لینکها شما را به صفحاتی با جزئیات بیشتر راهنمایی میکنند که کاربردها و معانی مختلف هر فعل را توضیح میدهند.

ادامه ی مطلب

هنگامی که اسم مصدر بر فاعل جمله دلالت دارد، Appreciate پیش از اسم مصدر به تنهایی به کار میرود، اما هنگامی که اسم مصدر نشانگر فاعل نباشد، پیش از صفت مالکیت + اسم مصدر به کار میرود. Appreciate همچنین میتواند پیش از اسم به کار رود.

ادامه ی مطلب

Prevent معمولا پیش از یک صفت مالکیت + اسم مصدر، یا پیش از مفعول + from + اسم مصدر استفاده میشود. همچنین هنگامی که فاعل لازم نیست Prevent میتواند بلافاصله پیش از اسم مصدر بیاید، و میتواند پیش از یک اسم به کار رود.

ادامه ی مطلب

Excuse، forgive و pardon میتوانند پیش از یک مفعول + اسم مصدر، یا for + یک مفعول + اسم مصدر بیایند (هر دو در انگلیسی گفتاری معمول هستند). این سه فعل همچنین میتوانند پیش از یک صفت مالکیت + اسم مصدر به کار روند، اما این صورت رسمی تر است و کمتر در انگلیسی گفتاری استفاده میشود. این مثالها با ستاره (*) مشخص شده‌اند. Excuse، forgive و pardon همچنین میتوانند پیش از اسمها به کار روند.

ادامه ی مطلب