در ترجمه متن انگلیسی به فارسی نکاتی را باید مورد توجه داشت که گاه بسیار کوچک هستند ولی تاثیرات زیادی به مفهوم و وفاداری به متن انگلیسی زبان دارد. مواردی همچون به روان بودن جملات و وفاداری به متن انگلیسی از اهمبت بسیار بالایی برخوردار است.

ادامه ی مطلب

افعال ناقص یا مدال (Modal):

به افعال زیر در انگلیسی افعال Modal، که در زبان فارسی از آن ها به عنوان افعال ناقص یاد می شود، می گویند:

Can                                        Could

May                                       Might

Shall                                      Should

Will                                        Would

Must

Ought to

Used to

Need

Had better

Dare

چه ویژگی باعث شه است این افعال از دیگر افعال جدا شوند؟

نخستین ویژگی منحصر بفرد این افعال این است که بر خلاف دیگر افعال مصدر ندارند؛ به عبارت دیگر، قالب هایی نظیر to can , to must و… در انگلیسی وجود ندارند.

این ویژگی خود به ویژگی های دیگری می انجامد و مهمترین آن ها  این که: از آنجاییکه افعال مدال (modal) مصدر ندارند، هرگز نمی توانند بعنوان فعل دوم، سوم، چهارم و… به جمله اضافه شوند؛ به عبارت دیگر، فقط  می توانند بعنوان فعل اول جمله بکار گرفته شوند.

حال ممکن است این سوال در ذهن شما پیش بیاید که اگر بخواهید مثلا مفهوم “توانستن” را به جمله اضافه کنید مانند مثال زیر:

من میخواهم بتوانم این کار را بکنم.

که “نوانستن” فعل دوم جمله است، چه باید بکنید؟

طبیعی است که نمی توانید این جمله را این گونه بسازید:

I want to can to do that.

برای اینکه اصلا to can  در انگلیسی وجود ندارد که شما بتوانید آنرا به عنوان فعل دوم بکار برید. در حالت هایی نظیر این، از جانشین فعل modal استفاده می کنیم.

از آنجاییکه جانشین “To be able” ، “Can”  می باشد، معادل درست جمله بالا چنین خواهد بود :

I want to be able to do that.

ویزگی دیگر افعال مدال اینست که هرگز نمی توانند تنها فعل جمله باشند، بلکه همراه فعل دیگری بکار می روند و مفاهیمی نظیر توانستن، امکان و قصد، اجازه و نظایر اینها را به مفهوم آن فعل می افزایند. مثلا می گوییم:

I can do that.

مفهوم ” توانستن” را به فعل ” انجام دادن” اضافه کرده ایم.

یا وقتی می گوییم:

He may not come.

مفهوم “امکان” را به فعل ” آمدن” اضافه کرده ایم.

ویژگی سوم افعال modal  اینست که آن ها مانند افعال دیگر، برای سوالی شدن یا منفی شدن نیازی به کمک افعال کمکی ندارند وخود قادرند سوالی و منفی شوند:

Can i go?                 (میتوانم بروم؟)

You may not go.     (شما اجازه ندارید بروید)

Can’t you wait a moment?   (نمی توانید یک لحظه صبر کنید؟)

ویژگی دیگر افعال مدال این است که تمامی صیغه های صرفی آن ها  هم شکل است و در هیچ صیغه ای تغییر نمی کند:

I                          Can                                   We                                  Can

You                      Can                                   You                                 Can

He

She                     Can                                   They                                 Can

It

Now, let’s listen to a spy story in order to get more familiar with the modal verb “must” .

حال به یک داستان جاسوسی گوش می کنیم تا با فعل ناقص “must” بیشتر آشنا شویم:

Well, 006 , this is an important mission.

خب، ۰۰۶، این ماموریت مهمه.

What must i do?

چه باید بکنم؟

You must go to the airport hotel, stay in your room and wait.

باید بروی هتل فرودگاه، در اتاقت بمانی و منتظر باشی.

Which passport must i use?

از کدام پاسپورت باید استفاده کنم؟

Your Swiss passport, and you must speak Swiss-German all the time. They mustn’t know your nationality!

از پاسپورت سوئیسی ات، و تمام مدت باید آلمانی سوئیسی صحبت کنی. آن ها نباید ملیت تو را بدانند.

Whst must i take withe me?

با خودم چه باید ببرم؟

You mustn’t take your gun, but take a lot of warm clothes! Good luck, 006

نباید اسلحه ات را ببری، ولی لباس گرم زیاد ببر! موفق باشی، ۰۰۶

 

در دوران تحصیل بارها از شما خواسته شده است که در مورد موضوعی انشا و یا مقاله بنویسید. البته این فقط در خصوص مقاطع تحصیلی متوسط نیست در دوران کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد نیز ممکن است، شما نیازمند دانستن علم نگارش مقاله و انشا باشید

ادامه ی مطلب

مزرعه حیوانات یا با نام معروف شده خود در ایران قلعه حیوانات نوشته شده توسط جورج اورل است، که در طول جنگ جهانی دوم نوشته شد و در سال ۱۹۴۵ در انگلستان منتشر شد. 

قلعه حیوانات درباره گروهی از جانوران اهلی است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقلابی، صاحب مزرعه را از مزرعه اش فراری می دهند؛ تا خود اداره مزرعه را به دست گرفته و «برابری» و «رفاه» را در جامعه خود برقرار سازند.

ادامه ی مطلب

آهنگ ها همواره در برگیرنده کلمات و اصطلاحات روزمره است، چرا که مخاطب آنها اغلب افراد بومی هستند که این امر منجر به استفاده و بکارگیری کلمات و اصطلحات روزمره شده است.

شما با گوش دادن به موسیقی انگلیسی میتوانید تمرکز و درک خود را در خصوص تلفظ کلمات و ضرب آهنگ  بالاتر ببرید.

ادامه ی مطلب

دستور گشتاری (Transformational grammar) که همچنین به (Transformational-generative Grammar) معروف است، یک سیستم تحلیل زبان است که رابطه میان عناصر مختلف یک جمله و جملات صحیح یک زبان را شناسایی کرده و از فرآیندها یا قوانینی ( که بعضی از آنها را گشتار مینامیم) برای بیان این روابط استفاده میکند.

ادامه ی مطلب

افعال متعدی [transitive=] و افعال لازم [intransitive=] یک فعل لازم به مفعول نیاز ندارد و بدون مفعول مفهوم کاملی را ارائه میکند؛ مثلا مصدر “to go” یک مصدر لازم است و برای کامل شدن نیاز به مفعول ندارد : I am going ( = من دارم میرم.)؛ اما “to think”  یک مصدر متعددی است و برای کامل شدن نیاز به مفعول دارد. بنابراین وقتی می گوییم : ” فکر میکنم ” در فارسی یعنی “اینطور فکر میکنم “. پس معادل انگلیسی آن را نمی توانیم با “ I think “  رها کنیم، چون “ think “  فعل متعددی است و به مفعول نیاز دارد؛ پس می گوییم :

ادامه ی مطلب