آموزش زبان توانش محور بر اساس یک دیدگاه نقش گرا و تعاملی در باب ماهیت زبان، استوار است. این نوع آموزش در جستجوی تدریس زبان در رابطه با بافت های اجتماعی است که زبان در آنها به کار می رود. زبان همواره به عنوان ابزار تعامل و ارتباط در بین مردم و برای رسیدن به اهداف و مقاصد معینی به کار می رود…

ادامه ی مطلب

افزودن بر این، طرفداران روش ها ، با هم یک اجتماع حرفه ای را که دارای هدف، ایدیولوژی و زبان صنفی خاص خودشان است، می سازند؛ این باعث می شود که طرفداران روش دارای گروه منجسم معلمین باشند که آنان می توانند تجربیات و ایده های خود  را با معلمین دیگر در میان بگذارند. همچنین روش ها را می توان به منزله یک منبع غنی از فعالیت ها دانست که برخی از آنها را میتوان بدون توجه به به ایدیولوژی  اصلی، مورد جرح و تعدیل قرار دارد و در نهایت اتخاذ کرد.

ادامه ی مطلب

هم رویکرد و هم روش اغلب تا حدی ارتقاء داده می شود که آنها را راه حل هایی همه منظوره برای مشکلات آموزشی می دانند که می توان در هر جایی از دنیا و تحت هر شرایطی اعمال کرد. معلمین در راستای تلاش در اعمال رویکردها با روشها، برخی اوقات آنچه را که نقطه شروع در طراحی برنامه درسی زبان است، نادیده میگیرند: یعنی توجه دقیق به بافتی که در آن تدریس و تعلیم صورت می پذیرد که در بر گیرنده بافت فرهنگی، بافت سیاسی، بافت محلی آموزشگاهی، و بافت ایجاد شده توسط معلمين و زبان آموزان در کلاس درس است.

ادامه ی مطلب

ما در مورد اینکه حرفه آموزش زبان در آینده نزدیک یا دور چه پیشرفتی خواهد داشت، چه احساسی داریم؟ رویکردها و روش های که در این مبحث مورد بررسی قرار گرفتند، شماری از سؤالات را مشخص کرد که انتظار می رود آینده آموزش زبان را به شیوه های مختلف برخی پاسخها به این سؤالات می تواند رویکردها و روش های جدیدی را بسازد.

 برخی پاسخهای دیگر ممکن است به اصلاح یا تغییر شکل رویکردها و روش های موجود ، البته با توجه به یافته های پژوهش های جدید در گسترش و بهبود نظریه و عمل در آموزش بیانجامد. اقدامات آغازین برای تغییر برنامه ها و آموزش، ممکن است حاصل از درون حرفه باشد…

ادامه ی مطلب

انتقاد دیگر این است که برای معلمین خیلی دشوار است که رویکردها و روش ها را به شیوهای به کار بگیرند که دقیقا منعکس کننده اصول زیربنایی آن روش باشد، سوافار، آرنز، و مورگان(Swaffar, Arens, and Morgan) (۱۹۸۲ ) چنین نظر می دهند:

یک مشکل دایمی این است که آیا معلمین دخیل در ارائه مطالبی که برای یک روش خاص ساخته شده اند، در واقع فلسفه های زیربنایی این روش ها را در تمرینات کلاس درسی منعکس می کنند یا نه. سوافار و همکارانش این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که چگونه معلمینی که روش های گوناگونی را به کار می برند، آنها را در کلاس درس اجرا می کنند، و دریافتند که بسیاری از تمایزات که در مقایسه روش ها به کار می رود – به ویژه آنهایی که براساس فعالیت های کلاس درسی استوار هستند . در عمل موجود نیست:

ادامه ی مطلب

رویکردها و روش ها اغلب براساس این فرض استوارند که فرایندهای یادگیری زبان دوم کاملا فهمیده و شناخته شده هستند. بسیای از کتاب های نوشته شده توسط صاحب نظران روش انباشته از ادعاها و تقریراتی در باره اینکه مردم زبان را چگونه یاد می گیرند، هستند؛ و تعداد بسیار کمی از آنها براساس پژوهش در فراگیری زبان دوم، یا از لحاظ تجربی آزمایش شده، قرار دارند

ادامه ی مطلب

از مطالعه و بررسی رویکرد ها و روش های ارایۀ شده  ، مشاهده شد که تاریخچه اموزش زبان در صد سال گذشته با ویژگی جستجو برای شیوه های موثر تر آموزش زبان های دوم یا خارجی مشخص می شود . متداول ترین راه حل برای ” مشکل آموزش زبان ” ، انتخاب یک رویکرد یا روش جدید محسوب شد .

ادامه ی مطلب

صفت ها در زبان انگلیسی مردم، مکان ها و چیزها را توصیف می کنند. از محتوی های صفحات زیر استفاده کنید تا بتوانید با استفاده از کاربرد صفات، زبان انگلیسی را دقیق تر بفهمید و بهتر توصیف کنید.

ادامه ی مطلب