برای مقایسه دو چیز برابر، از الگو زیر استفاده می کنیم:

as + adjective indicating quantity + (noun) + a

صفت کمیتی که استفاده می کنیم به این بستگی دارد که اسم مودر نظر قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش.

ادامه ی مطلب