هوش به توانایی های روان شناختی فرد اشاره دارد که شامل حافظه، درک مطلب، فهم، قدرت استدلال، و مفاهیم انتزاعی است. هوش صرفا به معنای IQ یا بهره ی هوشی نیست، گرچه مردم از این دو به یک معنا استفاده می کنند.

IQ که معادل بهره ی هوشی است، نمره ای است که توسط تست IQ که برای تعیین میزان بهره ی هوشی یک فرد به کار می رود مشخص می شود

ادامه ی مطلب

گوین(C. Gouin) در زمره ی یکی از نخستین اصلاح گرایان قرن نوزدهم قرار داشت که سعی داشتند روشی براساس مشاهده ی یادگیری زبان در کودکان به وجود آوردند. توجه اصلاح گرایان دیگر در اواخر قرن نوزدهم نیز به اصول طبیعی یادگیری زبان معطوف شد، و به همین دلیل بری اوقات از آنان به عنوان طرفداران روش “طبیعی” یاد می شود. در حقیقت، در زمان های مختلف در سرتاسر تاریخچه ی آموزش زبان، تلاش هایی در راستای

ادامه ی مطلب