اکسفورد (Oxford) ( سال ۱۹۹۰ میلادی) در این فرآیند، یک قدم فراتر پیش رفت. مانند اوملی، که از تعریف ریگنی از استراتژی های یادگیری زبان به عنوان عملکردهایی که توسط دانشجو صورت میگیرد تا به فراگیری، حفظ ، بازیابی و استفاده از اطلاعات همچون یک پایه کمک کند، استفاده کرد ( آکسفورد، سال ۱۹۹۰ میلادی، صفحه ۸).

ادامه ی مطلب

با ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ کلمه ، شما به راحتی توانایی  پیدا خواهید کرد که ۹۰% از مکالمات روزمره شامل روزنامه و مجلات و همچنین انگلیسی مورد استفاده در محیط کار را به راحتی درک کنید . برای ۱۰% باقی نیز توانایی خواهید داشت که آنها را از متن استخراج کنید و به نوعی معنی و مفهوم آنرا در نمایید ؛ البته در نظر داشته باشید که در قالب سوال هم میتوانید کلمات جدید را شناسایی نمایید . 

ادامه ی مطلب

هنگامی که forget، regret و remember پیش از اسم مصدر به کار روند، اسم مصدر اشاره به عملی دارد که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این جملات اسم مصدر میتواند با حالت حال کامل جایگزین شود تا مراحل اتفاقات را آشکارتر سازد. Forget اکثرا با never در حالت آینده ساده به کار میرود.

ادامه ی مطلب