در زبان انگلیسی دو ضمیر ابهام وجود دارد : a و an. ضمایر ابهام نیز مانند دیگر ضمایر غیرقابل تغییر می باشند. با توجه به اولین حرف کلمه بعد از ضمیر به دلایل تلفظی از a یا an استفاده می کنیم. زمانی از a استفاده می کنیم که اولین حرف کلمه بعدی یک صامت باشد و یا با u یا eu ای که صدای you بدهند آغاز شود.

ادامه ی مطلب